עיריית חולון
מינהל החינוך


משרד החינוך
מחוז תל אביב

ראשי

אודות המתי"א

פורומים

צור קשר

 

מקצועות הבריאות - מטפלים בהבעה ויצירה

טיפול באמצעות אמנויות

הגדרה:

טיפול באמצעות אמנויות הינו מקצוע העוסק בטיפול רגשי על ידי תהליכי יצירה והבעה וכולל שישה תחומי התמחות: אמנות חזותית, מוסיקה, תנועה, דרמה, פסיכודרמה, ביבליותרפיה.

"מטרת העל של המטפל באמנויות היא לטפח כוחות נפשיים ולחזק את כושר ההסתגלות של האדם"  (תקנון האתיקה של י.ה.ת, 2006).

בבסיס הטיפול באמצעות אמנויות עומדות שתי הנחות יסוד:

א) לאמנויות ולתהליך היצירתי  כוח מרפא.

ב) החיבור בין גישות פסיכולוגיות קיימות לעשייה האמנותית, מאפשר את קיום התהליך הטיפולי. האמנויות השונות משמשות כדרך ביטוי, וכך מתאפשר שיח לא מילולי ועקיף, בנוסף לשיח המילולי המתקיים בכל תהליך טיפולי אחר.   

הטיפול באמצעות אמנויות יכול לסייע לפיתוח הבעה עצמית, מודעות אישית והערכה עצמית; לשיפור ההתמודדות עם קשיים אורגניים, התפתחותיים, תפקודיים, רגשיים ונפשיים; להקניית כלים להתמודדות עם מצבי לחץ, טראומה, מחלה ובעיות הסתגלות; וכן לפיתוח כישורים חברתיים ויכולות תקשורת בינאישיות.

התהליך הטיפולי - הטיפול באמצעות אמנויות כולל הערכה, טיפול, ייעוץ, הנחייה והדרכה ומתבסס על ארבעה מרכיבים מרכזיים המתקיימים בו זמנית:

עולמו של המטופל: המטופל מגיע או מופנה לטיפול כאשר מתעוררת או מזוהה אצלו מצוקה רגשית, בעוד הכלים והמיומנויות שברשותו, מפסיקים להיות יעילים ולשרת אותו באופן מיטבי. אותם כלים ומיומנויות, הקנו לו עד עתה את היכולת להתמודד עם מצבי חיים שונים באופן יעיל, אך מסיבות שונות הם חדלו מכך. לכן מתבקשת התערבות טיפולית שתסייע לו למצוא דרכי התמודדות חדשות. המטופל מביא לטיפול את כל מרכיבי חייו: הרקע המשפחתי, חברתי, תרבותי, גופני, רפואי, חינוכי, וכן את מכלול תכונותיו האישיות, על היכולות, החוזקות והחולשות שלו, השאיפות והחלומות.

הקשר בין המטופל למטפל: הגורם המשמעותי והבסיסי ביותר המאפשר תהליכי שינוי בטיפול, הנו איכות הקשר הנוצר בין המטפל למטופל, קשר המבוסס על כבוד, אמון והקשבה. המטפל מעריך את כוחותיו וקשייו של המטופל, קובע מטרות לעבודה הטיפולית ומתאים את שיטות ודרכי ההתערבות לאפיוני המטופל. התהליך הטיפולי הינו תהליך ספיראלי, ומושפע מהקצב ומהמוכנות של המטופל לעבוד על הקשיים, כמו גם משיתוף הפעולה עם המערכות המקיפות אותו.

תהליך היצירה: המטופל מבטא את עצמו בתהליך הטיפולי באופנים שונים. עיסוק ביצירה הוא צורך מולד, חוויתי ועוצמתי. תהליך היצירה מאפשר למטופל להכיר את עצמו, את כוחותיו ואת קשייו. כמו כן, בתהליך זה, עשויים מחשבות ורגשות מודעים ולא-מודעים של המטופל, למצוא את דרכם מן העולם הפנימי, לבוא לידי ביטוי ולהקל על העומס הרגשי שלו. דרכי ההתערבות של המטפל ביחס ליצירה, יבואו לידי ביטוי על פי הערכתו את הסיטואציה הטיפולית, באופנים שונים: ע"י כך שהוא מאפשר ונוכח כעד לתהליך, במעורבותו כשותף ביצירה ובהתייחסות פרשנית לרובד הסימבולי ולתובנות הנובעות ממנה, באופן מילולי או בהתערבויות מותאמות באמצעות חומרים, הבעה, יצירה ומשחק.

עולמו של המטפל: מקצועיותו ומיומנותו של מטפל בתחום הנפשי בכלל, ושל מטפל באמצעות אמנויות בפרט, דורשות יותר מאשר למידה תיאורטית בתחום הפסיכולוגיה ובתחומי האמנויות. החל מתהליך הכשרתו ולאורך כל תקופת עבודתו, המטפל אמור להכיר את ההיבטים השונים והרבים שלו עצמו: מרכיבי אישיותו, רגישויותיו, העדפותיו, מגבלותיו, אופני התנהגותו וכיצד הם פועלים, משפיעים ומושפעים בתוך הקשר והמרחב הטיפולי. משום כך, תהליך ההדרכה במקצועות העוסקים בטיפול הרגשי/נפשי מחויב כחלק מהאתיקה המקצועית ומהווה מרכיב מרכזי בפיתוח המקצועי של המטפל, על מנת לקדם את מטרותיו של המטופל  בתהליך הטיפולי.

טיפול באמצעות אמנויות במערכת החינוך:

בעקבות חקיקת חוק החינוך המיוחד ב-1988, שולב הטיפול באמצעות אמנויות במערכת החינוך כשרות נלווה. על המטפל העובד במערכת החינוך ללמוד להכיר את המערכת החינוכית על מטרותיה, ערכיה, חזונה ותהליכי העבודה בה, על מנת לבצע את תפקידו הטיפולי בהתאמה אליהם. מטרת הטיפול במערכת החינוך היא לסייע ולהקל על הסתגלותו של התלמיד למסגרת החינוכית, ולהפחית את המחסומים הרגשיים המפריעים לו בלמידה במיומנויות הנחוצות לו לשם השתתפות בפעילויות השונות, בעבודה משותפת עם הצוות החינוכי וההורים על מנת שהטיפול באמצעות אמנויות יהיה בעל השפעה מיטיבה ומקדמת עבור התלמיד, ועל מנת שיתרום ממד נוסף להבנת התלמיד במערכת החינוכית, על המטפל לגלות בקיאות בגישות טיפול המתמקדות בצרכיו של התלמיד ובעולמו הפנימי – גישות תוך-אישיות ובגישות טיפול מערכתיות המתייחסות להקשרים בהם התלמיד מתפקד ומתנהל – גישות בין-אישיות. המטפל במערכת החינוך, ישלב וינוע בבחירת דרכי ההתערבות במהלך הטיפול בין שתי גישות אלה, כך שיהיו מותאמות לצרכי התלמיד ולמטרות הטיפוליות.

התערבויות טיפוליות הנעות על הרצף שבין גישות אלה, יאפשרו טיפול בסביבה הטבעית של התלמיד (גן או בי"ס), באופן שיביא בחשבון הן את הפרט והן את המערכת אליה הוא משתייך. 

תפקיד המטפל הוא להיות שותף באיתור ובהבנת הקשיים של התלמיד בתחום הרגשי, חברתי והתנהגותי ולקחת חלק פעיל בקביעת מטרות העבודה לתלמיד ובבניית תכנית העבודה האישית עבורו.

בטיפול באמצעות אמנויות במשרד החינוך יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:

גבולות זמן הטיפול: תכנית הטיפול צריכה להיות מותאמת למבנה שנת הלימודים, תחילה וסיום שנה, חופשות, טיולים, מערכת השעות ואירועים ייחודיים בבית הספר.

במידה ואפיון הקשיים של התלמיד מצריך מעורבות של גורמים טיפוליים נוספים, או שמוקד הקושי מצריך התערבות טיפולית חוץ בית ספרית, יש להקפיד על קשר קבוע עם גורמי החוץ המעורבים בטיפול, או לקבל החלטה על אי מתן טיפול במערכת החינוכית.

כשיש המלצה על קיום טיפול או המשך טיפול במערכת החינוך במקרים של איומי אובדנות, אבחנות בתחום הפסיכיאטרי או מעורבות עם החוק – על מנהל המסגרת/ המוסד החינוכי להיוועץ עם הגורם הרלוונטי, לדוגמא: פסיכיאטר/רווחה/משטרה, לשם קבלת החלטה לגבי תכנית ההתערבות המותאמת לאותו תלמיד ובאחריותו לעדכן בכך את המטפל.

במצבי קיצון כגון: חשד לפגיעה גופנית/מינית/רגשית בעצמו או באחר, חשד לחשיפה להתעללות או איום אובדני העולה בטיפול ומחוצה לו, מחויב המטפל לדווח למנהל המסגרת החינוכית ולרשויות החוק בהתאם לחוק חובת דיווח ולפעול על פי חוזר מנכ"ל בנושא. המשך הטיפול יהיה מותנה בהחלטת ועדה מקצועית שתדון בכל מקרה לגופו. לחילופין, במידה שידוע למנהל או לצוות הבין מקצועי על מצבי קיצון כגון המוזכרים לעייל במהלך הפניית תלמיד לטיפול - חובה עליהם לידע את המטפל בטרם יוחלט על מתן טיפול באמנויות במסגרת החינוכית.

הטיפול הרגשי חושף את המטפל למידע אישי רגיש של המטופל ומשפחתו. על כן יש לנהוג במשנה זהירות, ולערב את ההורים בכל החלטה לגבי מתן טיפול באמצעות אמנויות לילדם.

המטפל במערכת החינוך פועל כחלק מצוות בין מקצועי, הכולל אנשי חינוך וטיפול. הצוות החינוכי-טיפולי בראשותה של מחנכת הכיתה/מנהלת הגן הוא שמוביל את התוכנית האישית של התלמיד ואחראי על ביצועה. הצוות  הוא גם הגורם המפנה את התלמיד לטיפול באמצעות אמנויות והוא שותף פעיל לקיום הטיפול ולהצלחתו.

שמירה על סודיות הטיפול הינה חלק מכללי האתיקה המקצועית המחייבת את המטפלים באמצעות אמנויות. עם זאת, העבודה בתוך המערכת החינוכית, מעמידה את המטפל במצב בו עליו לשמור על חסיון הטיפול מחד גיסא, ולשתף את הצוות הבין מקצועי מאידך גיסא. העברת המידע תתמקד במאפייני הבעיה, אופני התמודדות ותובנות מחדר הטיפולים, ולא בתכנים ישירים החושפים את התהליך הטיפולי ועלולים לפגוע בו, תכנים אשר אינם נדרשים לשם הבהרת הנושא המרכזי עליו חייב המטפל לשתף. מטרת השיתוף במידע ע"י המטפל, היא לשם קיום התייעצות, קבלת החלטות ודרכי התערבות, להבנת התלמיד ולקידום המטרות החינוכיות –טיפוליות שלו.

מטפלים באמצעות אמנויות העובדים בבתי חולים פסיכיאטרים

תפקידו של המטפל באמצעות אמנויות בעבודה במסגרות חינוכיות במהלך אשפוז  פסיכיאטרי, זהה לתפקיד מטפל באמצעות אמנויות בכל מסגרת חינוכית אחרת, וחלים עליו כל הכללים שחלים על כל המטפלים באמנויות במשרד החינוך. בנוסף, חלים עליו  גם החוקים המחייבים כל איש מקצוע הבא במגע רפואי / טיפולי עם החולה. פירוט והגדרה של אופני הטיפול  בבתי חולים פסיכיאטרים בנספח מס' 7.

הכשרה מקצועית – טיפול באמצעות אמנויות הינו מקצוע הנרכש כלימודים מתקדמים לתואר שני, בעבר ניתן היה לרכשו כלימודי הסמכה לתעודה לאחר תואר ראשון. כיום, מקצוע הטיפול באומנויות לא עבר חקיקה להסדרתו.

עד לחקיקה, משרד החינוך הגדיר מחוון המכיל את הקריטריונים הנדרשים מבוגרי תכניות ההכשרה, לשם קבלה לעבודה כמטפלים באומנויות במערכת החינוך.

מתוך חוברת "קווים מנחים לעבודת עובדי הוראה ממקצועות הבריאות ומטפלים באמנויות במערכת החינוך" טיוטה תשע"ה