Games   

                                               רמה 1:

                                                          התאמת אותיות- הסתכל על האות הראשונה של כל מילה.

                                          צבע את האותיות לפי ההוראות.

                             קנגרו, התאמת אותיות גדולות לקטנות.

                             השלם את האות החסרה.

                             לחץ על המילה שאתה שומע.

                             משחק זיכרון- אותיות  משחק זיכרון.ppt

                             משחקי התאמה- מומלץ!

                             לחץ על המילה שאתה שומע .

                             לחץ על האות שאתה שומע כדי לבנות מילה.

                                          בניית מילים (לתרגול אותיות ניקוד)

 

 

                  רמה 2:

 

                                         קומיקס - Comics