לארשי לש םימה תורוקמ
.לארשי לש רתויב בושחה םימה רוקמ אוה תרנכה םגא
.םיבר םילחנ דועו ךומריה רהנ ,ןדריה רהנ תרנכה לא םיכפשנ
:עקרקה יקמעמב םימ תורוקמ םג שי לארשיל
.ףוחה רושימבש םוהתה ימו ןורמושו הדוהי ירהבש םוהתה ימ

 

 

רופיס

תונורתפ
םייגולונכט

תונוכת
םימה

אובמ

הבחרה
םימה קשמ

תודיח


תא לעפה
ןוימדה

םישומיש
היישעתב

םישומיש
תיבב

םינועושעש

םייקלא רהוז

zoharelk@edu-negev.gov.il

תירונ יבוטקמ

nuritmak@edu-negev.gov.il