דין קדימה בברכות    
             ראשי תיבות מג"ע א"ש
               מ - מזונות                                          
               ג- גפן                                      
              ע- עץ

             א - אדמה
                ש - שהכל       
                                                                                    
א. סדר הברכות לפי חשיבותם: המוציא קודם לכולם ואם אין לחם
     בורא מיני מזונות, בורא פרי הגפן, בורא פרי העץ, בורא פרי   

     האדמה, שהכל
ב. היו לפניו כמה פירות עץ ובהם פירות משבעת המינים יברך קודם
     על פירות משבעת המינים.
    היו לפניו  פירות עץ ואין בהם פירות משבעת המינים , יברך על   

    הפרי החביב עליו.
    היו לפניו פירות העץ ופירות האדמה יברך על פירות העץ תחילה.
    היו לפניו פירות משבעת המינים - יקדים את הסמוך למילה ארץ

    שבפסוק:  " ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן     

     ודבש" ( דברים ה')
     ולכן הסדר הוא: זית,  תמרים, ענבים, תאנים, רימונים.
ו. חיטה ושעורה קודמים לשאר הדברים בתנאי שעשה מהם לחם או

   מזונות,   אך אם אכלם לבד צריך לברך עליהם בורא פרי האדמה

   וברכת העץ קודמת להם.
ז. בורא  מיני מזונות קודמת לברכת הפירות משום שהיא מבוררת  

   יותר
ח. ברכת שהכל היא אחרונה  מפני שהיא הברכה הכללית  ביותר.
ט. בשבת מברכים על היין לפני הלחם ( בניגוד לכללי סדר הברכות)
     ולכן מכסים את  החלות.

                       
דף עבודה      
1. הביאו לפניו אגס, תפוח ותפוז מי קודם לברכה ? הסבר!
    _____________________________________
2. הביאו לפניו אגס ורימון את מי יקדים לברכה?  נמק!
    _____________________________________
3. מה נקרא הפרי החביב עליו? _________________
4. מה סדר חשיבות הפירות משבעת המינים ? על מה יברך תחילה
    אם מונחים  לפניו פירות משבעת המינים? _____________
    __________________________________________
5. מונחים לפניו פירות העץ ופירות האילן על מה יברך תחילה? ומדוע?
     __________________________________________
6. מה מברך על חיטה ושעורה כשאוכלם כמות שהם?
     _________________________________________
7. מה סדר הברכות? פרט !
    __________________________________________
8. מדוע מכסים את החלות בשבת?
     __________________________________________

                                                                   עבודה נעימה !!!