...רבדמה לע תצק

.הפוצר היחמצ תוחתפתהל תקפסמ הניאש ,הנטק םיעקשמ תומכ לעב ,םמושו חיחצ רוזא אוה רבדמה

:ןה רבדמה תא תונייפאמה תוימילקאה תונוכתה

.םימח ריווא ימרז לש העונת - תושביו תומח תוחור

.1
.ריוואב םימ ידא טועימ - הכומנ תוחל

.2
םיננע טועיממ האצותכ -ב .דואמ תוהובג םויב תורוטרפמטהו שמש תנירק תמסחנ אל-א -תטעומ תוננע
.הלילהו םויה תורוטרפמטב םיינוציק םילדבהל תמרוגה םוח תחירב הנשי

.3
.תוהובג תורוטרפמטל תמרוג - הבר שמש תנירק

.4
.הנשה ךשמב דואמ םיטעמ םימשג םידרוי הז רוזאב- םיעקשמ טועימ

.5
.םייחה םירוציה ףוגמ םימ לש בר ןדבואל םימרוג שבויהו םוחה - םימ לש הובג תודאתה רועיש

.6

.דואמ השביהו המחה םתביבס םע דדומתהל תומישרמ תוטיש וחתיפ רבדמב ודרשש םייחה ילעב ןכל

.וז המישמב וחילצהש , םייח ילעב רפסמ רוקחנ הז בשקותמ הדימל זכרמב

:םייח-ילעב לש תרחא הקלחמל ךייש םייח -לעב לכ

.תופוע ,םיקרח ,םיקנוי ,םילחוזךמצע תא ןחב

 
...חרק תוירבדמ לע

 

םילחוזה תקלחמ גיצנ

.רטמ 1.20 דע וכרוא .יסרא שחנ

.הדוהי רבדמבו הברעב ,בגנב ןכוש

.החולמ עקרק ףאו םיעלסו םישרט ,סל ,הלק עקרק :םינוש תועקרק יגוסב יח

תוליחמ ףידעמ ךא ,דתיה יומד ושאר תרזעב רפחתהל לגוסמ .ןמזה ןמ קלח תוחפל -עקרקל תחתמ יח אוה
.ףרוחהו םויה תועשב רתתסמ אוה םש ,םיקיקנו

.םירירק תולילב וליפאו , הלילב ליעפ

רקיעב אצומ אוה םישחנו םירופיצ ,םירבכע , תואטל -ןווגמה ונוזמ תאו השלח ותייאר .תויטיאב ענ
חירה שוח תרזעב

.תוכראומ םיציב 10-17 הבקנה הליטמ ץיקב

.תועובש 5-8 רובעכ םיציבה ןמ םיעקוב םיריעצה

:ריכהל אנ

םילחוזה תחפשמל ףסונ ירבדמ גיצנ

 

םיקנויה תקלחמ גיצנ

.רטמ 1.40 -כ וכרואו רטמכ והבוג .םוי ליעפ

.רטמ 1.20 - ל עיגמ וינרק ךרוא .תוירירשו תורצק וילגרו םשוגמו קצומ ופוג

.מ"ס 30 דע -תורצקו תורצ ןהינרקו ,רתוי תונידעו תונטק תובקנה

םנמואו ) .יח אוה הב הביבסה םע גזמתמ הז עבצ .ףרוחב תצקמב ההכו ץיקב ריהב םוח ותוורפ עבצ
.( וב ןיחבהל רתויב השק לכוא וא ץבור לעיהש העשב

.םימ תורוקמל ךומס ,ירבדמה םילולתמהו םיקוצמה ףונב תויחל ףידעמ לעיה

קנזל ,זיז לכב וזחאיהב לולת עלס-ריק ינפ לע עונל לגוסמ אוה :ונימב דחוימ אוה םיעלס לע ותעונת רשוכ
.םידחא םירטמ קחרמל םוהת ינפ לע גלדלו והנשמל ץורע לש דחא דצמ

.הרג הלעמו חנ אוה םירהצב .םירהצה ירחאו רקובב ןה לכואה תועש .לער יחמצמ ףאו ,םיחמצמ ןוזינ אוה

.םימי המכ ידמ תותשל בייח אוה ץיקב

.םירדעב בורל יחה ,יתורבח םייח-לעב אוה לעיה

:ריכהל אנ

םיקנויה תחפשמל ףסונ ירבדמ גיצנ

םיקרחה תקלחמ גיצנ

הטיש לע םיצוק תרוצב םיקיתרנ :םיטשה ץוקשע

 

.הטישה ץעמ םינהנש ,םיברה םיקרחה יניממ דחא אוהש רפרפ

.םילעהמ ןוזינו ,הטיש לש ץוקכ ותרוצש הווטמ ךותב תינלילס הטיש לע יח לחזה

.ץוקה יומד תיבה ךותב ( םלוגל ךפוה ) םלגתמו ףנעל דמצנ ףוסבלו ,םוקמל םוקממ אשונ אוה ותיב תא

:ריכהל אנ

םיקרחה תחפשמל ףסונ ירבדמ גיצנ

 

תופועה תקלחמ גיצנ

.םימ תורוקממ תותשל םיפע םה ,םימב לד ןוזמה םאו םנוזממ םימה תא םילבקמ תופועה

.תושרפהב םימ טעמ דבאמ ףועה

וא ,הלעמל רתוי רקה ריוואב ףועמ ,עלס וא ץע לצב הדימע ידי-לע השענ תומחה תועשב ףוגה רוריק
.רוקמה תחיתפ

.םשוגמו לודג טיע והז

.תיפורטה הקירפאב ףרוחו דדונו היסא זכרמב רגוד תוברעה טיע

.רבדמה לובג לע בשע תוברע אוה ותויח םוקמ

.רתויב חיכשה טיעה אוה תליאבש דועב ,ידמל רידנ אוה ץראה ןופצב ךא ,לארשי ךרד ותדידנ לולסמ

.תליאב ףלוח אוה ביבאב םג .םיטרפ 25,000 - כ תליאב ונמנ 1980 ויתסב

:ריכהל אנ

תופועה תחפשמל ףסונ ירבדמ גיצנ

:תולאש

:הלבטה תא אלמ .1

...םוחמ תוננוגתהה תטיש

םייחה לעב םש

 

רוחש ןתפ

 

לעי

 

םיטישה ץוקשע

 

תוברע טיע

 

._________ תקלחמ ל ךייש טיעה ינא .2

._________ תקלחמ ל ךייש ןותיפה ינא .3

._________ תקלחמ ל ךייש לעיה ינא .4

._________ תקלחמ ל ךייש ץוקשעה ינא .5

( עטקה ףוסב אצמנ םילימ ןסחמ ) : תורסחה םילמה תא םלשה .6

.ןטק םסרכמ יננה ,______ ינא

._______ ינפמ ימצע תא תווסהל יל רשפאמ הזו ,______ה עבצכ יתוורפ עבצ

._______ הברה דבאל לולע ינא יכ, _______ב לועפל ילע השקמ _______ה

.שבייתהל אלש רומשל שי ןכלו ,ירוגמ רוזאב םימ אוצמל_______

םיפרוט ,השק , ליברג, םוח ,םימ ,לוח ,םוי: םילימ ןסחמ

? ינא ימ

 

 

 

 

.1
.טורטורפב וילע רפס .עדימ תורוקמב רזעה .ךינפב וגצוהש ולא ךותמ םייח-לעב רחב

.2

.רבדמב םייחל ותמאתהב דקמתה

? תעדיה

ךינפלש הלבטב םמש לע הציחלב אצמת םיפסונ םיירבדמ םייח-ילעב לש תונומת

( תילגנאב בותיכה ) . יטנרטניא רתאל אוה רושיקה

.1

 

 

םיקנוי

 

 

םירופיצ

 

 

םילחוז

 

ןושיד

 

ברוע

 

הנאוגיא

 

ןברוד

 

ץנ

 

ירבדמ רואזוניד

 

םירה הירא

 

ףושני

 

םינומעפה שחנ