ךמצע תא ןחב

? אל וא ןכ

םייח-ילעב וב ויאש :אוה חיחצ הלימה שוריפ

ןכ

אל

םימ הברה םידבאמ רבדמב םייחה -ילעב

ןכ

אל

םימ תודאתה תענומ שמשה תנירק

ןכ

אל

םייחה ילעב תא תוננצמ רבדמה תוחור

ןכ

אל

םיננע טעמ שיש אוה 'הטעומ תוננע' םילמה שוריפ

ןכ

אל

שמשה תנירק תא םימסוח םיננועמ םימש

ןכ

אל

םימ הברה םידבאמ םייחה ילעב ןכלו דואמ חל רבדמה ריווא

ןכ

אל

םימ רתוי םידבאמו רתוי םיעיזמ ,רתוי םחש לככ

ןכ

אל

רבדמב םיחמצ ןיא שבויה ללגב

ןכ

אל

רבדמב םייחה יאנתל לגתסהל לוכי םייח-לעב לכ

ןכ

אל

 

 

 

הרזח