ירוטסה עקר

גחה יגהנמ

רואה

עדמ יקחשמ ,ןמשה

הילאוטקאב "רוא"