םיפלק רוצינ הבה

םכלש המישמה


תא וללכיש םירררושמ וא םירפוס יסיטרכ רוציל םכילע
:םיאבה םיטירפה.םתרחבש רצויה לש ותנומת

.רצויה לש הרצק היפרגויב

.ויתוריצימ קלח לש המישר

םיאשונה דחא לש רצק רואת
.רצויה בתכ םהילע

רצוי דחוימב םיבהוא םתא עודמ
?הז