Rosh Hashana

 

 Yom Kippur 

 

 

Succot

 Hanukka 

 

Purim     

 

 

 Passover (Pesach)

 Shavuot