" כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי

וצום השביעי וצום העשירי יהיה

 לבית יהודה לששון ולשמחה

ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו "

(זכריה ח, יט )