לפניכם תשחץ ירושלים.

  • כתבו את התשובות מכיוון ימין לשמאל.
  • בסיום פתרון התשחץ - כתבו מהו הביטוי 
    המסתתר בעמודה בצבע תכלת.
  • קובץ התשחץ