ספר אורחים


רוצים לכתוב לנו מה דעתכם?
נשמח לקבל את תגובותיכם, הארותיכם והערותיכם בחלונית הטקסט שלהלן.

matt - ‏יום ראשון ‏05 ‏אוקטובר ‏2014   10:24
7EmXx4 http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com
Kazanova - ‏יום שני ‏01 ‏ספטמבר ‏2014   04:44
ֿנוסעטזםמו ‎סךמנע אדוםעסעגמ, ןנטדכאראוע הוגףרוך ג ‎סךמנע אדוםעסעגמ ג ָחנאטכו ס לםמדמכועםטל מןעמל נאבמע, במכרמי באחמי ןמסעמםםץ ךכטוםעמג. ֿנוהכאדאוע סמענףהםטקוסעגמ ןנטגכוךאעוכםל הוגףרךאל 18-40כוע. ֳאנאםעטנףול סעאבטכםי הםוגםמי חאנאבמעמך, ץמנמרטו ףסכמגט. ֽו ןכמץמו סמקועאםטו מעהץא ט ץמנמרודמ חאנאבמעךא! ׀אבמעא ‎סךמנע סמןנמגמזהוםטו ג ָחנאטכו פטםאםסמגא םוחאגטסטלמסע ט סעאבטכםמסע! ׁגמבמהםי דנאפטך.

ׁגח ןמ ןמקעו
max0007000@mail.ru

טכט חגמםטעו םאל
+972-506-474-875
Gavin - ‏יום חמישי ‏28 ‏אוגוסט ‏2014   03:13
Through friends
Alyssa - ‏יום שלישי ‏26 ‏אוגוסט ‏2014   04:38
A few months
Peyton - ‏יום ראשון ‏17 ‏אוגוסט ‏2014   13:51
Free medical insurance
Steventors - ‏יום ראשון ‏10 ‏אוגוסט ‏2014   18:19
ֽא סאיעו ס ָׂײ 1700 ןמסעאגטל ֲארף נוךכאלף ס ךמםעוךסעםמי גוקםמי ססכךמי.
ֲמע ךאך ‎עמ גדכהטע:
http://eroshka.ru/news.php?item.1541.23


ֶהול ֲארט חאגךט ןמ אהנוסף reklama@zaistinu.ru
׃סכמגט נאחלושוםט בףהףע גסכאם ג מעגוע.
horny - ‏יום חמישי ‏24 ‏יולי ‏2014   19:49
qKJera http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com
john - ‏יום חמישי ‏24 ‏יולי ‏2014   12:14
EHP1Bz http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com
AndrewSn - ‏יום שלישי ‏15 ‏יולי ‏2014   18:27
Interesting post )
http://v1t74qe5.com my blog
roulette47 - ‏יום שני ‏07 ‏יולי ‏2014   04:36
אחאנעםו טדנ זטגול ושו טדנמגו אגעמלאע 15 כטםויםו טדנאע בוסןכאעםמ מםכאים.
roulette26 - ‏יום ראשון ‏06 ‏יולי ‏2014   21:36
ךאחטםמ נףכועךא מנפאכאיםס ט וגנמןויסךא נףכועךא מםכאים םא הוםדט <a href=http://vagina-pobeda18.igry-na-rubli.ru>ָדנמגו ְגעמלאע ׳ונוח ֺטגט ֺמרוכוך</a> מםכאים ןמךונ םא הוםדט ג בוכאנףסט.
casino42 - ‏יום ראשון ‏06 ‏יולי ‏2014   07:10
ךאחטםמ ךכאסע 5 נףבכוי, טםעונםוע ךאחטםמ לטםטלאכםא סעאגךא wmr 0 01.
poker95 - ‏יום ראשון ‏06 ‏יולי ‏2014   00:06
ךאחטםמ לארטםךט online, טםעונםוע ךאחטםמ טדנאע בוסןכאעםמ ראנטךט טדנאע.
roulette54 - ‏שבת ‏05 ‏יולי ‏2014   07:02
טדנאע אגעמלאע טדנמגו 3ה ושו טדנמגו אגעמלאע גטהומ ןמךונ בוסןכאעםמ.
casino72 - ‏יום רביעי ‏02 ‏יולי ‏2014   19:14
מםכאים ךאחטםמ דנאםה, ךאחטםמ platinum play <a href=http://kruto16.uda4akazino.ru>ָדנמגו ְןןאנאע ֳאלטםאעמנ</a> ךאחטםמ מםכאים טדנמגו אגעמלאע 777, טדנמגו אגעמלאע טדנאע בוסןכאעםמ אכךאענאס בוח נודטסענאצטט.
casino21 - ‏יום רביעי ‏02 ‏יולי ‏2014   05:52
טדנמגו אגעמלאע crazy fruits טדנאע בוסןכאעםמ 777 טכט ךאחטםמ טדנא אגעמלאע בוסןכאעםמ בוח נודטסענאצטט <a href=http://kazinoha9.pregnantanalporn.com>ָדנ ֽא ִוםדט ׂמננוםע</a> אחאנעםו טדנ הףנאך בוסןכאעםמ ושו ךאחטםמ נףכועךא מע 1 צוםעא.
blackjack33 - ‏יום רביעי ‏02 ‏יולי ‏2014   01:39
נףססךמו ךאחטםמ הולמ טדנ ט טדנמגו אגעמלאע סויפ טדנאע בוסןכאעםמ מםכאים <a href=http://kruto12.uda4akazino.ru>ׁאיע טםעונםוע ךאחטםמ</a> מםכאים ןמךונ בוסןכאעםמ טדנאע 999, כטבמ טדנמגו אגעמלאע טדנאע בוסןכאעםמ ט בוח נודטסענאצטט ט סלס.
jackpot30 - ‏יום שלישי ‏01 ‏יולי ‏2014   10:52
כאךט הנטםך טדנמגמי אגעמלאע <a href=http://kazinoha6.pregnantanalporn.com>ֽמגו ְחאנעםו ָדנ</a> טדנמגו אגעמלאע מםכאים slot.
slots5 - ‏יום שני ‏30 ‏יוני ‏2014   07:34
ןמךונ םא ךמסעץ מםכאים םא הוםדט <a href=http://kruto2.uda4akazino.ru/node1320.html>מםכאים נףכועךא םא הוםדט qiwi</a> טדנאע ג טםעונםוע ךאחטםמ ג טדנמגו אגעמלאע.
kazino77 - ‏יום שישי ‏13 ‏יוני ‏2014   17:21
טדנמגו אגעמלאע ךמםט ושו טדנמגו אגעמלאע נףכועךא בוח נודטסענאצטט <a href=http://resident10.wmz-kazino.ru/infa180.html>טדנמגו אןןאנאע מםכאים םא הוםדט מעחג עףנטסעמג</a> ךאחטםמ אעכאםעטך סטעט, ךאחטםמ עאהז לאץאכ טדנמגמו ןמכו קףהוס.
hatrlamak - ‏יום שני ‏09 ‏יוני ‏2014   22:27
ֿנטדכאראול גאס ןמסועטע םאר מבנאחמגאעוכםי סאיע http://koncpekt.ru/
ַהוס ג םאיהועו ףקובםמ-לועמהטקוסךטו לאעונטאכ הכ ףנמךמג ט גםוףנמקםמי
נאבמע ג רךמכו.
Otzyvy - ‏יום ראשון ‏08 ‏יוני ‏2014   19:57
ִמבני הום! ׁונגטס «ױמקף־עחג!» ןנוהכאדאוע ֲאל חאנאבמעאע םא ןנמהגטזוםטט נוסףנסמג ג ׁועט.
ֽאר סאיע — ‎עמ לוסעמ, דהו ס ןמלמש‏ מעחגמג ל ןמגראול ןמןףכנםמסע ֲארטץ ךמלןאםטי, ךאך ג נואכםמי זטחםט, עאך ט ג ָםעונםועו.
׃ םאס ֲ למזועו סעאע טסןמכםטעוכול, סמחהא‏שטל ‎עט מעחג, ט חאנאבאעגאע ןמ 50 נףבכוי חא 5 לטםףע נאבמע!
ׂאך זו סונגטס «ױמקף־עחג!» ןנוהכאדאוע ֲאל ןמגסטע ןמןףכנםמסע סמבסעגוםםמדמ בטחםוסא ט סאיעא סנוהט םאסוכוםט ֲארודמ נודטמםא! ׀אסךנףעךא גארטץ סאיעמג ןמ ףםטךאכםמי עוץםמכמדטט, גגמה ג ׂ־ֿ 10 מעחגאלט. ֿמסועטעו םאר סאיע http://hootz.ru/ ט ףבוהטעוס ג ‎עמל!
blackjack43 - ‏יום ראשון ‏08 ‏יוני ‏2014   03:03
ךאחטםמ וגנמןא on line, טדנמגו אגעמלאע babushka <a href=http://stavki17.igrovoe-kazino.ru>׀ףכועךא ֽא ִוםדט Qiwi ְהנוסא</a> סךאקאע טדנמגו אגעמלאע מבוחםךא!
blackjack94 - ‏שבת ‏07 ‏יוני ‏2014   20:38
טדנמגו אגעמלאע מםכאים ןקוכ, א עאךזו מםכאים ךאחטםמ גףכךאם טדנאע בוסןכאעםמ בוח נודטסענאצטט <a href=http://stavki16.igrovoe-kazino.ru/vip182.html>ןמהסךאזטעו ןמךונ םא נואכםו הוםדט</a> ךאחטםמ גףכךאם נודטסענאצט.
Anatoly - ‏שבת ‏07 ‏יוני ‏2014   16:06
ֿנטדכאראול םא נאבמעף ג ֽטזםטי ֽמגדמנמה ג ספונף VIP המסףדא ט סמןנמגמזהוםט, הוגףרוך ןנטעםמי גםורםמסעט מע 18 המ 35 כוע!
ַגמםט ג כ‏במו גנול: +7-953-552-22-50
ֳאנאםעטנףול:
ֺמםפטהוםצטאכםמסע
ֱוחמןאסםמסע
ִמסעמיםמו גמחםאדנאזהוםטו c םולוהכוםםמי גןכאעמי
ָםהטגטהףאכםי דנאפטך נאבמע
ֽובמכרמי ט המבנמזוכאעוכםי ךמככוךעטג
ֿנוהמסעאגכול זטכו

ׂ ץמקור םמסטע בנוםהמגף‏ מהוזהף? ֿמסושאע המנמדטו ךכףב ט נוסעמנאם? ַםאךמלטעס ס םמגלט, טםעונוסםלט כ‏הלט? ֽו מעךאחגאע סובו ג סגמטץ זוכאםטץ ט בע לאעונטאכםמ םוחאגטסטלמי? ׂמדהא נאבמעא ג ספונו ViP המסףדא הכ עוב! ַגמםט ג כ‏במו גנול. ׁוךסףאכםמסע-םו ןמנמך! ׂ סןמסמבםא טחלוםטע ‎עמע לטנ הכ סוב! ֵסכט ע למכמהא, ןנטגכוךאעוכםא, מבשטעוכםא, םו ףןףסעט סגמי ראםס ןנמזטע נךף‏, ךנאסטגף‏, מבוסןוקוםםף‏ זטחם.

ַגמםט ג כ‏במו גנול:
+7-953-552-22-50
dosugrabota@inbox.ru
http://dosugrabota.ru/
Helth - ‏שבת ‏07 ‏יוני ‏2014   15:35
ֱנמסאי ךמלן‏עונ, םא הגמנו כועמ ףזו.

ֲ ‎עמל בכמדו למזועו םאיעט ךאך םאקאע חאםטלאעס ימדמי, ןנאגטכםמ ןטעאעס, םאךאקאע לרצ, םאךאקאע ןנוסס, ןמץףהוע

http://bloghealth.ru/
Grous - ‏שבת ‏07 ‏יוני ‏2014   00:26
ֺמלןאםט "׀ףסׂנאםס" גסודהא סענולטעס מסףשוסעגכע דנףחמןונוגמחךט םא סאלמל גסמךמל ףנמגםו. ִכ םאס גסמךטי ףנמגום ךאקוסעגא ענאםסןמנעםץ ףסכףד - מסםמגםא חאהאקא. ֽארט ךכטוםע המגונ‏ע םאל סאלו סכמזםו דנףחמןונוגמחךט ט םו בוסןמךמעס חא סמץנאםםמסע כ‏בץ דנףחמג. ׂאךף‏ נוןףעאצט‏ ענאםסןמנעםא ךמלןאםט "׀ףסׂנאםס" חאסכףזטכא חא המכדטו דמה נאבמע םא נםךו ענאםסןמנעםמ-‎ךסןוהטצטמםםץ ףסכףד. ֽא סודמהם ל גכולס מהםמי טח ךנףןםץ ענאםסןמנעםץ ךמלןאםטי ג ׀מססטט, קעמ הא¸ע גמחלמזםמסע ןנוהמסעאגכע ךכטוםעאל םאטבמכוו גדמהםץ ףסכמגט ןנט סאלמל גסמךמל ךאקוסעגו ףסכףד.
http://www.6416992.ru/
PiterSys - ‏יום שישי ‏06 ‏יוני ‏2014   21:15
«ײוםענ ָםעוככוךעףאכםץ ׁטסעול» ןנוהכאדאוע ףסעאםמגךף סטסעול גטהומםאבכ‏הוםט ג ֿועונבףנדו הכ גסוץ עטןמג ןמלושוםטי, מעךנעץ עוננטעמנטי, ג ע.ק. מבתוךעמג ס םוהמסעאעמקםל טכט ןמכםמסע‏ מעסףעסעגף‏שטל מסגושוםטול. ־במנףהמגאםטו הכ סטסעול גטהומםאבכ‏הוםט גסודהא ןמהבטנאועס ןמה ךמםךנועםמו ןמלושוםטו טכט עוננטעמנט‏, ןמה חאןנמס חאךאחקטךא, קעמ ןמחגמכוע ןנוהכמזטע הויסעגטעוכםמ מןעטלאכםמו נורוםטו. ֲוחה עוץםטקוסךמדמ סןוצטאכטסעא םא מבתוךע – בוסןכאעםמ. ֲטהומםאבכ‏הוםטו- ךמדהא גסו ןמה ךמםענמכול!
http://oborudovaniespb.ru/
kazino95 - ‏יום שישי ‏06 ‏יוני ‏2014   19:10
טדנמגו אגעמלאע ןמךונ בוסןכאעםמ, טדנמגו אגעמלאע גףכךאם טדנאע בוסןכאעםמ מםכאים <a href=http://stavki12.igrovoe-kazino.ru>ְחאנעםו java טדנ</a> טדנאע ג מבוחםךט אגעמלאע טכט טדנמגו אגעמלאע טדנאע בוסןכאעםמ גוחףגטי!
Arendator - ‏יום שישי ‏06 ‏יוני ‏2014   13:37
ֲ חאבמכוכט? ֽו ץמקועס טהעט ג ןמכטךכטםטךף טכט םוע םא ‎עמ סגמבמהםמדמ גנולוםט? ַגמםטעו, ןמלמזול!
ֲחמג םא המל עונאןוגעא, ץטנףנדא, םוגנמכמדא, ךאנהטמכמדא, ןוהטאענא, ֻ־׀-גנאקא ט הנףדטץ סןוצטאכטסעמג.
ֺמםסףכעטאצטט ןמ גסול לוהטצטםסךטל םאןנאגכוםטל.
ֿמסעאםמגךא ךאןוכםטצ ט ףךמכמג םא המלף. ּאססאז.
ֲסו ןמהנמבםמסעט ִֵַׁ: www.doctor-kirenkin.ru

http://www.doctor-kirenkin.ru/
jackpot70 - ‏יום שישי ‏06 ‏יוני ‏2014   11:27
טדנ ךאחטםמ מםכאים בוסןכאעםמ בוח נודטסענאצטט, ךאחטםמ eurogrand מעחג <a href=http://capitan15.admiral-kazino.ru/hit520.html>טדנ םא הוםדט ג ןמךונ</a> ךאחטםמ ךאןקאדאי, ךאחטםמ מםכאים במםףס ןנט נודטסענאצטט.
Grous - ‏יום שישי ‏06 ‏יוני ‏2014   09:12
ֺמלןאםט "׀ףסׂנאםס" גסודהא סענולטעס מסףשוסעגכע דנףחמןונוגמחךט םא סאלמל גסמךמל ףנמגםו. ִכ םאס גסמךטי ףנמגום ךאקוסעגא ענאםסןמנעםץ ףסכףד - מסםמגםא חאהאקא. ֽארט ךכטוםע המגונ‏ע םאל סאלו סכמזםו דנףחמןונוגמחךט ט םו בוסןמךמעס חא סמץנאםםמסע כ‏בץ דנףחמג. ׂאךף‏ נוןףעאצט‏ ענאםסןמנעםא ךמלןאםט "׀ףסׂנאםס" חאסכףזטכא חא המכדטו דמה נאבמע םא נםךו ענאםסןמנעםמ-‎ךסןוהטצטמםםץ ףסכףד. ֽא סודמהם ל גכולס מהםמי טח ךנףןםץ ענאםסןמנעםץ ךמלןאםטי ג ׀מססטט, קעמ הא¸ע גמחלמזםמסע ןנוהמסעאגכע ךכטוםעאל םאטבמכוו גדמהםץ ףסכמגט ןנט סאלמל גסמךמל ךאקוסעגו ףסכףד.
http://www.6416992.ru/
Podarki - ‏יום חמישי ‏05 ‏יוני ‏2014   21:56
ֻףקרטו טהוט ןמהאנךמג םא ןנאחהםטךט ט סמבעט טשטעו םא סאיעו http://expertpodarkov.ru/
Crossover - ‏יום חמישי ‏05 ‏יוני ‏2014   13:43
ֿמ טעמדאל ןונגמדמ ךגאנעאכא 2014 דמהא ךנמססמגונ גלוסעו ס גסוהמנמזםטךאלט טלו‏ע 30% ןנמהאז םמגץ אגעמלמבטכוי. ֿמ‎עמלף ל נורטכט סהוכאע נויעטםד כףקרטץ ךנמססמגונמג 2014 דמהא
http://avtodailynews.ru/top-10-luchshix-krossoverov-2014-goda
casino11 - ‏יום חמישי ‏05 ‏יוני ‏2014   05:02
מםכאים ךאחטםמ נףבכט מםכאים <a href=http://capitan8.admiral-kazino.ru/theme1075.html>טדנאע ןמךונ מםכאים םא נואכםו הוםדט מעחג</a> מםכאים נףכועךא םא נואכםו הוםדט נףבכט qiwi!
jackpot81 - ‏יום רביעי ‏04 ‏יוני ‏2014   18:30
ךאחטםמ בוח מדנאםטקוםטי ושו גאבאםך ךאחטםמ מעחג <a href=http://stavki4.igrovoe-kazino.ru>ָדנמגו אןןאנאע ךםטדט</a> םאחגאםט ךאחטםמ מםכאים טכט טדנמגו אגעמלאע םמגו טדנ!
ttbfslyuny - ‏יום חמישי ‏11 ‏יולי ‏2013   00:35
lpulhpsjboju, <a href="http://www.zastkrgohc.com">smozdcanpq</a>
kazino886 - ‏יום שישי ‏05 ‏יולי ‏2013   23:41
ןמךונ ךףןטע םאבמנ סןב, פאנאמם טדנמגו אגעמלאע online <a href="http://elki20.kazinobest.ru">ֲףכךאם ָדנמגו ְגעמלאע ֱוסןכאעםמ</a> טדנאע מםכאים ןמךונ בוסןכאעםמ ט בוח נודטסענאצטט םא נףססךמל חךו טכט סךאקאע ךאנעמקםו טדנ 5800.
kazino138 - ‏יום חמישי ‏04 ‏יולי ‏2013   14:35
ךאחטםמ ףפ טכט טםעונםוע ךאחטםמ אחאנע ךאחטםמ.
slots7 - ‏יום רביעי ‏03 ‏יולי ‏2013   14:46
טדנמגו אגעמלאע קונעטךט, כטבמ אחאנעםו טדנ הכ למבטכ 0w40 usa <a href="http://spomoni16.idealkazino.ru">ַאנאבמעאע הוםדט ג טםעונםוע ךאחטםמ</a> טדנאע ג טםעונםוע ךאחטםמ םא הוםדט, טדנמגו אןןאנאע crazy fruits.
kazino882 - ‏יום רביעי ‏03 ‏יולי ‏2013   06:05
מםכאים ךאחטםמ טדנט אגעאלאעט, א עאךזו טדנ םא הוםדט ג ןמךונ ןנאגטכא.
kazino697 - ‏יום רביעי ‏03 ‏יולי ‏2013   01:58
אחאנעםו טדנ םא עוכופמם סךאקאע בוסןכאעםמ ג ץמנמרול ךאקוסעגו ט חאנאבמעמך םא ןמךונ <a href="http://spomoni10.idealkazino.ru">׀ףכועךא 3D</a> ךאחטםמ דמכהום דוילוס נףכועךא, א עאךזו טםעונםוע ךאחטםמ אחאנעםו טדנ נףכועךא אלונטךאםסךא.
slots4 - ‏יום שלישי ‏02 ‏יולי ‏2013   22:11
מםכאים ןמךונ נמססטט חאןנושום ט נףבטךמם טדנמגמי ךכףב רעאב <a href="http://spomoni8.idealkazino.ru">ׁכמע 3D</a> מםכאים ןמךונ הכ pc qoo צוםא, כטבמ טדנמגו אגעמלאע בוח הוםוד בוח נודטסענאצטט.
kazino427 - ‏יום שישי ‏28 ‏יוני ‏2013   09:13
ןמךונ ךףןטע סאםךע ןועונבףנד, טדנמגו אגעמלאע 80 ץ המנגאכטס <a href="http://best10.777igrovyeavtomaty.com">ָדנ ׁ ֲגמהמל ׀ואכםץ ִוםוד</a> סעאנעמגו נףךט ג ןמךונו.
slots0 - ‏יום רביעי ‏26 ‏יוני ‏2013   16:17
טדנמגו אגעמלאע טדנאע בוסןכאעםמ נויעטםד <a href="http://bio19.azart888.ru/new352.html">וגנמןויסךא נףכועךא טדנאע םא הוםדט מםכאים ג נמססטט</a> ךאנעמקםו טדנ םא אםהנמטה 4 0 android.
kazino504 - ‏יום שני ‏24 ‏יוני ‏2013   03:10
טדנמגו אגעמלאע טדנאע מםכאים ¸כךט כוהםו דמנךט <a href= http://best13.azart888.ru >ָדנמגמי ךכףב גףכךאם טדנאע מםכאים</a> ןמךונ גטהומ מםכאים ¸כךט.
poker7 - ‏יום ראשון ‏23 ‏יוני ‏2013   05:11
טדנמגו אגעמלאע ךםטזךא סךאקאע קונוח עמננוםע <a href= http://best2.azart888.ru/page117.html >חאנאבמעאע הוםדט טדנא ג טדנ</a> ךמנמכ ןמךונא 2 ןמכםא <a href= http://best2.azart888.ru >ַאנאבמעמך ג טםעונםוע ךאחטםמ מעחג</a>
poker1 - ‏שבת ‏22 ‏יוני ‏2013   05:20
מעחג מ טםעונםוע ךאחטםמ golden games xbox 360, א עאךזו ןמךונ מםכאים web.
kazino283 - ‏יום שישי ‏21 ‏יוני ‏2013   23:26
טםעונםוע ךאחטםמ דנאםה ךאחטםמ םהוךס הוםדט, כטבמ סךאקאע מםכאים בוסןכאעםמ בוח נודטסענאצטט ט סלס טדנ טדנמגו אגעמלאע <a href= http://opa15.kazino-winner.ru/review302.html >ןמךונ ג ךאחאץסעאםו םא הוםדט</a> טדנמגו אןןאנאע ףךנאטםא rst, ןמךונ ראנך טדנאע מםכאים דמםךט.
Zonodobaf - ‏יום שישי ‏21 ‏יוני ‏2013   18:04
Nice blog )
http://bnbkjsdpu.com my blog
kazino784 - ‏יום שישי ‏21 ‏יוני ‏2013   09:32
טדנמגו אןןאנאע פכור טדנ בוסןכאעםמ ג ץמנמרול ךאקוסעגו, א עאךזו ךאנעטםךט פטרוך ןמךונ <a href= http://opa10.kazino-winner.ru >׀ףכועךא 3D</a> אחאנעםו טדנ ט טדנמגו אגעמלאע בוסןכאעםמ עמננוםע.
Zonodobaf - ‏יום שישי ‏21 ‏יוני ‏2013   02:19
Nice blog )
http://bnbkjsdpu.com my blog
jackpot7 - ‏יום חמישי ‏20 ‏יוני ‏2013   22:49
ךאנעמקםא טדנא 1000 הכ android 4 ושו ןמךונ םוע נף <a href= http://opa8.kazino-winner.ru >־םכאים ְחאנעםו ָדנ</a> ךאנעמקםו טדנ םא אםהנמטה ןכאםרועמג lenovo.
Zonodobaf - ‏יום חמישי ‏20 ‏יוני ‏2013   17:34
Nice blog )
http://bnbkjsdpu.com my blog
slots1 - ‏יום רביעי ‏19 ‏יוני ‏2013   15:18
סךאקאע בוסןכאעםמ ךאנעמקםו טדנ nokia 5530 ט ןנאגהא למזםמ גטדנאע טםעונםוע ךאחטםמ <a href= http://opa2.kazino-winner.ru >ֻףקרטו ךאחטםמ</a> assassins creed 3 ךאך גטדנאע ג אחאנעםו טדנ.
jackpot7 - ‏יום שלישי ‏18 ‏יוני ‏2013   18:52
טדנמגו אגעמלאע lg kp500 טכט סטלףכעמנ ךאחטםמ <a href= http://stol20.kazino-za-rubli.ru/new170.html >ךאחטםמ פאנאמם וגנמןויסךא נףכועךא מםכאים</a> טדנמגו אגעמלאע טדנאע ץ2, א עאךזו טדנמגו אןןאנאע דאלטםאעמנ טדנאע בוסןכאעםמ ט בוח נודטסענאצטט.
jackpot3 - ‏יום שני ‏17 ‏יוני ‏2013   04:37
ןמךונ ךכףב הזמךונ ושו מםכאים ךאחטםמ הכ איןאה עמננוםע!
jackpot6 - ‏יום חמישי ‏13 ‏יוני ‏2013   19:51
ךאנעמקםף‏ טדנף illuminati סךאקאע, לאטכ טדנ ןמךונ <a href= http://myoqonmaexfadist.hotbox.ru/ >ֺאחטםמ ־םכאים ֱוסןכאעםמ ְגעמלאע</a> אחאנעםו טדנ םא ךמלן‏עונ 2012 קונוח עמננוםע, א עאךזו ךאך גחכמלאע ןמךונ shark!
kazino274 - ‏יום חמישי ‏13 ‏יוני ‏2013   05:56
טםעונםוע ךאחטםמ טדנאע בוסןכאעםמ ראנטךט סענוככךט <a href= http://minatiextaun.hotmail.ru/ >ָדנמגו אגעמלאע סכמע</a> טדנמגו אגעמלאע ‎כהמנאהמ טדנאע ט סךאקאע!
slots7 - ‏יום שישי ‏07 ‏יוני ‏2013   14:23
טםעונםוע ךאחטםמ gaminator, מםכאים ןמךונ םא הוםדט הכ אםהנמטה בוסןכאעםמ.
poker2 - ‏יום רביעי ‏05 ‏יוני ‏2013   15:54
טדנמגו אגעמלאע טדנאע בוסןכאעםמ םא הגמטץ חמלבט, א עאךזו טדנמגו אגעמלאע טדנאע בוסןכאעםמ ןטנאלטהא 3 ךכאסס <a href= http://5.kazino-las-vegasa.ru >ֺאך ַאנאבמעאע ִוםוד ֽא ָדנאץ</a> ךאחטםמ 5דמ ןמךאכוםטו.
Emompomia - ‏יום רביעי ‏29 ‏מאי ‏2013   05:13
nice blog )
http://jnrlcjiy.com my blog
poker3 - ‏יום חמישי ‏23 ‏מאי ‏2013   13:30
טדנמגו אגעמלאע מםכאים גףכךאם צוםא שוםךא ט ךאחטםמ גףכךאם ףהאקט מעחג <a href= http://kazino3.5balov-tebe.ru >ָדנמגו אגעמלאע מםכאים בוח נודטסענאצטט</a> טדנמגו אגעמלאע טדנאע בוסןכאעםמ ןטנאלטה פמנלףכא.
slots4 - ‏יום שני ‏20 ‏מאי ‏2013   01:50
אחאנעםו טדנ םא אםהנמטה סךאקאע, ןמךונ זףנםאכ קטעאע <a href= http://kazino8.5balov-tebe.ru/pokerstars-kod-bonusa.html >ןמךונסעאנס ךמה במםףסא</a> סךאקאע ןאעט ןמךונ.
jackpot8 - ‏שבת ‏18 ‏מאי ‏2013   14:13
אחאנעםו טדנ חא ןנמעטג, א עאךזו סבמנםטך ךאנעמקםץ טדנ הכ אםהנמטה.
kazino406 - ‏שבת ‏18 ‏מאי ‏2013   06:25
טדנמגו אגעמלאע טדנאע בוסןכאעםמ בוח נודטסענאצטט אהלטנאכ, א עאךזו טדנמגמי ךכףב ראנלאכ רויץו עולןונאעףנא גמה.
slots0 - ‏שבת ‏18 ‏מאי ‏2013   02:38
ןמךונ טדנאע עוץאססךטי ץמכהול ןנאגטכא <a href= http://erfrisapin72.hotmail.ru/ >ֳנאםה ךאחטםמ מםכאים</a> כףקרטו סאיע טםעונםוע ךאחטםמ.
kazino46 - ‏יום שישי ‏17 ‏מאי ‏2013   21:05
ןנאגטכא טדנ ג כמעמ םא הוםדט גכועס <a href= http://concgrudeslandserstan.narod.ru/post1780.html >ָדנמגו ְגעמלאע ׁודמהם</a> טדנמגו אגעמלאע ‎עמ!
kazino836 - ‏יום שישי ‏17 ‏מאי ‏2013   07:11
טדנמגו אגעמלאע סכמע טדנאע בוסןכאעםמ בוח נודטסענאצטט ןנמבךט שוכךמגסךמו רמססו, ןמךונ סעאנ טדנאע בוסןכאעםמ בוח נודטסענאצטט.
Maria - ‏יום שני ‏13 ‏מאי ‏2013   08:52
I like it a lot <a href=" http://www.sedrez.com ">price topamax</a> No H4 $0 $0
poker0 - ‏יום ראשון ‏12 ‏מאי ‏2013   23:51
טדנמגמי ךכףב גףכךאם םא נףבכט מםכאים ט ךאנעמקםו טדנ הףנאך ru <a href= http://mega13.casino-bonus-codes.ru/ >ָםעונםוע ֺאחטםמ ֽא ׀ףבכט</a> טדנמגו ךאחטםמ מםכאים.
slots3 - ‏יום ראשון ‏12 ‏מאי ‏2013   06:20
טדנמגו אגעמלאע island 2, ןמךונ ךאכךףכעמנ ךןך <a href= http://mega9.casino-bonus-codes.ru/ >ֺאך ַאנאבמעאע ֲ ָםעונםוע ֺאחטםמ</a> ךאחטםמ מםכאים בוסןכאעםמ מעחג!
poker7 - ‏יום שישי ‏10 ‏מאי ‏2013   15:40
ןמךונ ךכףב ‏םמסע, א עאךזו מםכאים ןמךונ ס הנףחלט!
slots8 - ‏יום שישי ‏10 ‏מאי ‏2013   11:29
ךאחטםמ מםכאים בוסןכאעםמ בוח נודטסענאצטט טכט טםעונםוע ךאחטםמ מםכאים kz!
kazino680 - ‏יום רביעי ‏08 ‏מאי ‏2013   02:51
מםכאים ןמךונ בוכאנףס, טדנאע ג אחאנעםו טדנ 777 jet!
kazino279 - ‏יום שני ‏06 ‏מאי ‏2013   21:28
ךאנעמקםו טדנ םא ךמלן‏עונ ראנטךט, כטבמ ךאנעמקםו טדנ בכטק ןנמעטג םאנףעמ רטןףהום <a href= http://game9.kazino-king.ru >ָדנ םא הוםדט בוח גכמזוםטי</a> טדנמגו אגעמלאע גףכךאם הזמךונ ןמךונ, כטבמ ןמךונ םוע.
kazino935 - ‏יום שישי ‏03 ‏מאי ‏2013   10:42
טדנמגו אגעמלאע טדנאע בוסןכאעםמ בףעכךט, א עאךזו אחאנעםו טדנ online בוסןכאעםמ russkie <a href= http://game5.kazino-king.ru >ָדנ ׁ ֲגמהמל ׀ואכםץ ִוםוד</a> ןמךונ טדנאע מםכאים lines 98.
poker5 - ‏יום שישי ‏03 ‏מאי ‏2013   07:00
ךאנעמקםו טדנ סמכטעונ סךאקאע קונוח עמננוםע, כטבמ ןמךונ ךכףב מץמעא ץאנךמג <a href= http://game4.kazino-king.ru/node2940.html >טדנ םא הוםדט רארךט בוסןכאעםמ קונוח עמננוםע</a> ךאנעמקםו טדנ םא 36 ךאנע ושו טםעונםוע ךאחטםמ מכטלןטך!
jackpot7 - ‏יום שני ‏29 ‏אפריל ‏2013   00:54
גטהומןמךונ 5 הזמךונמג טדנאע בוסןכאעםמ 888 <a href= http://slot9.casino-red.ru >ֺאחטםמ Webmoney</a> ךאנעמקםא טדנא ךטםד סךאקאע גסו סונטט בוסןכאעםמ.
slots6 - ‏יום רביעי ‏24 ‏אפריל ‏2013   04:31
ךאחטםמ 4 ךמנמכ, מםכאים ךאחטםמ android עמננוםע.
jackpot1 - ‏יום ראשון ‏07 ‏אפריל ‏2013   07:18
מםכאים ךאחטםמ במםףס ךמה <a href= http://acreszapropmuglor.narod.ru/casino770.html >׀ףססךא ׀ףכועךא ָדנמגמי ְגעמלאע ָדנאע</a> ךאחטםמ מםכאים ךאךמו כףקרו.
poker0 - ‏שבת ‏06 ‏אפריל ‏2013   19:48
ךאחטםמ ךמנמםא םמגי אנבאע למסךגא <a href= http://acaclittheosanlong.narod.ru/file1053.html >ַאכ ָדנמגץ ְגעמלאעמג ָדנאע</a> סןמסמב גטדנאע ג ךאחטםמ טדנףם, א עאךזו ךאחטםמ אסעמנט אהנוס עוכופמם.
jackpot4 - ‏יום חמישי ‏04 ‏אפריל ‏2013   23:45
ךאחטםמ פאנאמם אהנוס למסךגא ךאך המוץאע ט ךאנלום ךאחטםמ סךאקאע בוסןכאעםמ <a href= http://amzubtheogandhonor.narod.ru/doc264.html >קעמ עאךמו מםכאים ךאחטםמ 888</a> טםעונםוע ךאחטםמ פמנףל ןמסועטכמ, ךאחטםמ טדנא דכאהטאעמנ.
poker6 - ‏יום חמישי ‏04 ‏אפריל ‏2013   11:59
ךאחטםמ גףכךאם בוסןכאעםמ ט בוח נודטסענאצטט <a href= http://quekingbledkaydowas.narod.ru/topic135.html >ךאחטםמ ןנטםצוסס ג לטםסךו</a> גףכךאם בוסןכאעםמו ךאחטםמ, מםכאים ךאחטםמ פאנאמם מעחג עףנטסעמג.
kazino519 - ‏יום רביעי ‏03 ‏אפריל ‏2013   07:20
טדנאע בוסןכאעםמ ג ךאחטםמ גףכךאם ט טםעונםוע ךאחטםמ םא נואכםו הוםדט מםכאים kz <a href= http://isknowemsaynatrus.narod.ru/article360.html >טדנאע ג מםכאים טדנ בוסןכאעםמ ךאחטםמ בוח נודטסענאצטט</a> ךאך חאנאבמעאע ג טםעונםוע ךאחטםמ םהוךס הוםדט, ךאחטםמ גודאס םא ןנטלמנסךמי!
jackpot0 - ‏יום חמישי ‏28 ‏מרץ ‏2013   00:04
גגמה ךאחטםמ <a href= http://jupohamnerraitact.narod.ru/hit608.html >טםעונםוע ךאחטםמ םא הוםדט ג ףךנאטםו 2012</a> ךאחטםמ טדנאע בוסןכאעםמ קונוח עמננוםע
Jocelyn - ‏יום שני ‏11 ‏מרץ ‏2013   03:58
Sorry, I m busy at the moment
Zoey - ‏יום שני ‏11 ‏מרץ ‏2013   03:17
Is this a temporary or permanent position?
Vida - ‏יום שני ‏11 ‏מרץ ‏2013   02:38
We went to university together
Zoey - ‏יום שני ‏11 ‏מרץ ‏2013   01:58
Do you know the number for ?
Jesus - ‏יום שני ‏11 ‏מרץ ‏2013   00:40
I m a partner in
Nathaniel - ‏יום שני ‏11 ‏מרץ ‏2013   00:02
Is this a temporary or permanent position?
Madison - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   23:23
I can t get a signal
Ashton - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   22:44
Where do you live?
Savannah - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   22:05
I m a member of a gym
Logan - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   21:26
I d like to pay this cheque in, please
Samuel - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   20:46
Insufficient funds
Emily - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   20:07
Sorry, I ran out of credit
Caleb - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   19:27
Will I get paid for overtime?
Isabella - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   18:48
Where are you from?
Sophia - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   18:09
Could you give me some smaller notes?
Mackenzie - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   17:29
this post is fantastic
Molly - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   16:50
I d like to send this to
Alex - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   16:12
I like it a lot
unlove - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   15:32
Nice to meet you
Lillian - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   14:53
Not available at the moment
Sophie - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   14:14
Could you ask her to call me?
Aidan - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   13:35
I ll text you later
Rachel - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   12:57
We ll need to take up references
john - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   12:18
I like watching football
Lily - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   11:40
I work for a publishers
Grace - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   11:01
One moment, please
Brandon - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   09:44
A law firm
Devin - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   09:05
I want to report a
Blake - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   08:26
I wanted to live abroad
Caden - ‏יום ראשון ‏10 ‏מרץ ‏2013   07:47
In a meeting
ארבל לוי - ‏יום רביעי ‏31 ‏מרץ ‏2010   10:43
אז ככה מאיפה נתחיל?
האתר מאד מעניין מאד מושקע ניכרת התמצעות באוריינית מצד אוסנת שמיר חבל מאדשהשנה מועצה אזורית חוף אשקלון אינה יכולה להירשם אל בית הספר התיכון והיסודי של שער הנגב אני גם יכל לספר למה:
בתי הספר של מועצה האיזורית חוף אשקלון מאד קטנים והם אינם מותאמים ל יותר מ500 תלמידים ובתי הספר נמצאים750 ילדים!
לכן ראו ההורים שרמת הלימוד אינה גבוהה ועזבו את בתי הספר . ראש מועצת ח.אשקלון ראה כי אין כסף לבתי הספר במועצה והחליט על סגירת ההסעות לשער נגב מן "מצור" כזה ותושבי מועצת חוף אשקלון לא הולכים ללמוד בבתי הספר של המועצה הם מחזירים מצור על המוסלמי (ראש המועצה של חוף אשקלון)ניראה מי ישבר קדם ההורים של כל היישובים במועצה ח. ארשקלון נצאו דרך איך להגיע אל שער הנגב בעזרת הסעות פרטיות.
עידן לוין - ‏יום רביעי ‏12 ‏מרץ ‏2008   08:15
שלום קוראים לי עידן

אני מבית ספר שדות בבת חפר

אנחנו נארח אותכם בשימחהעידן לוין
עמיר כספי - ‏יום שלישי ‏11 ‏מרץ ‏2008   22:04
שלום


שמי עמיר מבת חפר אנחנו מארחים אתכם

אצלי יתארח מעיין ואמא שלו

אז מעיין אם אתה רואה את ההודעה תשלח משהו למייל

להתראות מחר


עמיר


חסוי - ‏יום שלישי ‏11 ‏מרץ ‏2008   19:02
מקווה שהמצב יהיה יותר טוב בעוטף עזה!!!
ניקול ועמית-משדות - ‏יום שלישי ‏11 ‏מרץ ‏2008   17:35
שלום לכולם!

אנחנו ניקול ועמית נארח אותכם!
אנחנו שמחות שאתם תבואו לבקר אצלנו!
עמית מארחת את:
נועה .ט. מ-ה 1
והשנייה:
ג ניה מ-ה 2

וניקול עם חברה וחברה את:מאיה שיר/שירה/שירי

מקווה שתהנו אצלנ!
כי אנחנו נהנה על בטוח!
מקוות שתנסו להיפגש איתנו מאיתנו:ניקול -ה 1 ועמית .ח.
מ-ה 1
שיר - ‏יום שלישי ‏11 ‏מרץ ‏2008   16:08
שלום!!!

קוראים לי שיר אני מבית ספר שדות

אנחנו נארח אתכם


מקווים שיהיה לכם כיף!!!
שיר
חסוי - ‏יום ראשון ‏09 ‏מרץ ‏2008   17:36
שלום !
אני מישוב בת חפר מבית ספר שדות אנו נארח אותכם !
מחכים שתבואו כיתות ה
שדות בת חפר - ‏יום ראשון ‏09 ‏מרץ ‏2008   11:32
אתם מוזמנים לאתר שלנו של שדותhttp://www.atarnet1.net/nodeweb.asp?t=25448
אלעד - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   16:19
לתושבי שדרות, אני מקווה שאתם תהיו בסדר. אם אתם מפחדים שייפול לידכם קאסאם אז תיסתתרו בממד ואם אין לכם ממד אז תיסתתרו במקלטים. בכל מקרה תדעו שצ"הל נלחם בחמ"ס, והם יעשו הכל כדי להציל אתכם ואתגלעד שליט השבוי של עזה תשמרו על עצמכם טוב. מאחל מכל הלב אלעד זילברמן
נעה ואלמוג - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   11:05

היי, שכחנו את האימייל,
almogush9@walla.co.il-אלמוג
noa1234564@walla.com-נעה

תיהיו חזקים,נעה ואלמוג
רון - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   11:05
ביייייייייי
מאיה ושלי ו 2 רעים - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   11:03
שכחנו את האימייל...
מצטערות.
זה של שלי: shelly15s@walla.co.il
וזה של מאיה: www.maya_ha8@walla.com
אם תרצו לדבר על משהו... נענה לכם בשמחה (:
גל משמשית - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   11:02
שלום קוראים לי גל
אני משמשית בבית הספר רעים
אני בת 11 וחציבכיתה ו
רציתי לחזק ולעודד אתכם.
אני שומעים מה קורה לכם בחדשות ובאינטרנט.
אני מקווה שהתקופה הזאת תיפסק מהר.

אימייל:gal10y@walla.com
פז אביגדור - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   11:02
היי לכולם!!

אם אתם רוצים להתכתב איתי אז הנה הכתובת אי-מייל שלי:
paz_av@walla.co.il

**תהיו חזקים-ושיגמר מהר!!**

פז אביגדור מבית ספר רעים בשמשית כיתה ו
חסוי - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   11:02
מה המצב אחים לא טוב שנופלים קסמים אבל אני דווקא שמח. להתראות ניפגש בקסאם הבא.
בר וברק משמשית - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   11:02
שלום כאן ברק ובר מביה"ס רעים שמשית.
אנו מקווים שהקאסמים יפסיקו ויחזור שלווה לנגב.
מאחלים ברק ובר.
חסוי - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   11:01
שלום אני יודע שקשה אבל זה יעבור אתם גיבורים
אני חושב?.
חסוי - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   11:01
שלום אני יודע שקשה אבל זה יעבור אתם גיבורים
אני חושב?.
חסוי - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   11:01
שלום לכם תושבי שדרות,
אל תתיאשו, עוד יהיה שלום, הסתכלו על הצד החיובי- אם יש.
יום אחד שדרות יתחזקו, סתם, למה נראה לכם !!!

מאיתנו,
החסויים
רוית - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   11:00
שלום.
אני רוית מכיתה ו 2 מבית הספר שמשית. אני רוצה לחזק אותכם.
למרות המצב הקשה אני גם מבינה אותכם כי גם אני חוויתי מצב דומה. במלחמת לבנון ה-2 היה מאוד מפחיד ואני מבינה אותכם. אני מקווה שהממשלה תמצא פתרון לקסאמים מהר ככול האפשר.
ממני רוית
אור - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   11:00
שלום לכולם!
אני אור מבית ספר רעים בשמשית.
אני נורא מצטערת על כל מה שקורה לכם עם הקסמים..
העיקר שלא תתיאשו אף פעם,ותדעו שאולי זה מאוד נורא,כל הקסמים ואני יודעת שזה קשה ונורא,אבל זה לא סוף העולם,ואם תהיו חזקים אתם תעברו את זה!
אני יכולה קצת להבין אתכם כי בזמן מלחמת לבנון ה-2 והיו אצלנו הרבה אזעקות כאלו(לא צבע אדום אבל גם מפחידות.),והיה פעם אחת שהיה בין הישוב שלנו לבין ישוב אחר רקטה ונורא פחדתי. אז אני לא יכולה כל כך להבין אתכם כי לא נפל אצלנו קסאמים,ואף אחד שאני מכירה לא נפגע,אבל כמו שתושבי הצפון,שרדו את המלחמה,גם אתם תצליחו!
עד אז,אני מקווה שהמדינה שלנו תבין כמה קשה לכם.
הבנתי שגם אין לכם מקלטים.
אצלנו בישוב,גם אם חס וחלילה ייפול קסאם,לכל משפחה יש מקלט בבית.
ולכם אין מקלטים בישוב.
אני מקווה מאוד שתעברו את זה ושלא יקרה לאף אחד ממכם משהו!
תנסו כמה שיותר לא לחשוב על זה!
תהיו חזקים,תחשבו מחשבות חיוביות,ושהתקופה הזאת תעבור בשלום.
אם מישהו רוצה להגיב להודעה שלי,או סתם לדבר,הוא מוזמן לשלוח לי הודעה למייל הזה: or67899@walla.com ואני מבטיחה להגיב!
אני מקווה שלא יהיה לכם קשה יותר ממה שזה.
אור.
חסוי - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   10:59
שלום אני יודע שהמצב קשה מאוד אבל תסתכלו על חצי כוס המלא אם יש בכלל

פז אביגדור - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   10:59
אני פז אביגדור מבית ספר רעים בשימשית (כיתה ו )

רציתי לחזק אותכם לעודד אתכם.

אני שומעת על מצבכם באינרנט ובטלויזיה ומבינה עד כמה זה קשה לכם-אז רק שתדעו שכולנו פה מקווים שזה ייגמר מהר ושכולם יעברו את זה בשלום!!!

גל ושירה מביהס רעים - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   10:59
שלום ילדי שער הנגב,
אנו תלמידות כיתה ו מביהס רעים שבשימשית,
רצינו לעודד אתכם, תמשיכו להיות חזקים אנחנו מקוות שהקאסמים יפסיקו כמה שיותר מהר, שתקופה זו תעבור ושתחזרו לשיגרה.


** תהיו חזקים**

שירה וגל.
טל שרון - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   10:59
שלום לכל הילדים מבית הספר היסודי שער הנגב,
שמי טל שרון ואני מבית הספר היסודי "רעים" שבשמשית.
אני רוצה לעזור לכם כמה שאוכל ולהתכתב איתכם ולחזק אותכם בשעה שתצתרכו.
מאיה ושלי - ו 2 רעים - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   10:58
אנחנו מאיה ושלי, מכיתה ו 2 בבית ספר רעים שמשית.
כל יום אנחנו שומעות מה עובר עליכם, וכמה קשה לחיות באזור הזה.
אז כל הכבוד שאתם מחזיקים מעמד במצב הזה...
אנחנו מקוות שימצאו פיתרון לבעיה הקשה שלכם...
מאיתנו,
מאיה הייט ושלי שרגורודסקי.
ברק משמשית - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   10:56
אני ברק משמשית מחזק אתכם ומקווה שזה יגמר מהר ואם זה לא אז שלא יפגע בכם
נעה ואלמוג - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   10:56
שלום,
אנחנו מבית ספר שימשית-רעים.
הבית ספר שלנו הוא נמצא בצפון ליד צומת המוביל..
אנחנו מעריכות אותכם, שאתם מתמודדים
עם הקסאמים.
כל הכבוד!


ממנו נעה ואלמוג
שהם - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   10:56
אהלן אחים שלי או אחיות שלי מה המצב,איך אתם מרגישים? לא משהו אה,אני מבין אתכם זה קשה שנופלים קסמים כל הזמן אני מקווה שיפסיקו לירות אליכם קסמים ויהיה שלום.
חסוי - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   10:56
שלום לכם תושבי שדרות,
אנו יודעים שהמצב קשה, אבל מה נעשה ?.
אל דאגה, עוד מעט נעשה שלום עם אבו חרא (נסראללה).

ישר כוח !
החסויים.
איל שובלי - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   10:55
שלום אני מבית ספר שמשית ואני רוצה לעזור לכם בכל מה שאתם צריכים.
יעל ואופיר - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   10:55
שלום לכל הילדים מבי"ס שער הנגב,
אנחנו מצטערות על המצב הנוכחי שלכם ורוצות לעודד אתכם בכך שנגיד לכם שגם אצלנו היו אזעקות וגם לנו היה רועש.
תהיו חזקים ותדעו שזה לא יהיה לנצח ושאנחנו איתכם.
אז שיהיה לכם בהצלחה והכי חשוב לא להתייאש!
מקוות שהכל יהיה בסדר,
יעל ואופיר מבי"ס רעים, שמשית, ו 2.

ב-ה-צ-ל-ח-ה-!
טל אבירם ועידו לוי - ‏יום רביעי ‏27 ‏פברואר ‏2008   10:54
היי,
אנחנו לא מכירים אותכם ואתם לא מכירים אותנו אבל אנחנו גרים ביישוב הנקרא שמשית בצפון ורצינו לדעת איך אתם מתמודדים עם הקאסמים?
נשמח אם תענו לנו דרך האימייל ואם תרצו להתכתב איתנו ו... זהו אז תענו בחזרה.
מה אני חושבת על זה.. - ‏יום ראשון ‏24 ‏פברואר ‏2008   15:35
אני חושבת שכל כתה צריכה לקבל אתר משלה,
אני הייתי בבית ספר הזה ולנו לא היה אתר
רק לכתות המקבילות.

למה כתה צריכה אתר?
א.כתה צריכה להתעדכן ממודעות,
לדעת ימי הולדת כדי לעשות מסיבות הפתעה
וכמובן,לראות אתר שבוא רק אתה והחברים שלך
מבלים בוא... לא?

למורה טליה ברד, את מורה מופלאה באמת שאין כמוך...
לכיתת ה 3 אני מאחלת לכם פורים שמח והצלחה בהמשך..

לא משנה מי אני...
אני הייתי בכתה א 3 וב 3 (עכשיו הם הי 3) ואני
לא רותם פיטוסיק
לדעתייי - ‏יום ראשון ‏24 ‏פברואר ‏2008   15:30
עעע
תמר - ‏יום חמישי ‏21 ‏פברואר ‏2008   10:59
היי לכל ילדי בית הספר, אני תמר מבית הספר רעים בשמשית (כיתהו )
אני הייתי רוצה לחזק אותכם ולהגיד לכם כל הכבוד(כי זה בטח קשה לחיות בישוב שכל הזמן נופלים בו קאסמים
תמר - ‏יום חמישי ‏21 ‏פברואר ‏2008   10:59
היי לכל ילדי בית הספר, אני תמר מבית הספר רעים בשמשית (כיתהו )
אני הייתי רוצה לחזק אותכם ולהגיד לכם כל הכבוד(כי זה בטח קשה לחיות בישוב שכל הזמן נופלים בו קאסמים
תמר - ‏יום חמישי ‏21 ‏פברואר ‏2008   10:59
היי לכל ילדי בית הספר, אני תמר מבית הספר רעים בשמשית (כיתהו )
אני הייתי רוצה לחזק אותכם ולהגיד לכם כל הכבוד(כי זה בטח קשה לחיות בישוב שכל הזמן נופלים בו קאסמים
תמר - ‏יום חמישי ‏21 ‏פברואר ‏2008   10:59
היי לכל ילדי בית הספר, אני תמר מבית הספר רעים בשמשית (כיתהו )
אני הייתי רוצה לחזק אותכם ולהגיד לכם כל הכבוד(כי זה בטח קשה לחיות בישוב שכל הזמן נופלים בו קאסמים
יותם - ‏יום חמישי ‏21 ‏פברואר ‏2008   10:59
כל הכבוד לכם שאתם מחזיקים מעמד ולא נשברים אנחנו מחזקים אותכם. שלכם ילדי כיתה ו משמשית באזור צפון
ליאור ושקד משמשית - ‏יום חמישי ‏21 ‏פברואר ‏2008   10:55
לכל ילדי שער הנגב אנחנו תלמידות כיתה ו מבית ספר רעים בשימשית [ישוב בצפון].
אנחנו מחזקות אתכם ומקוות שזה יגמר במהרה.
אנחנו שומעות הרבה בחדשות על כל הקסאמים שנופלים בקרבתכם ומקוות שתהיו בסדר ותעברו את זה.

שקד וליאור
אילה- בית ספר רעים - ‏יום חמישי ‏21 ‏פברואר ‏2008   10:55
אני אילה מבית ספר רעים שמשית כיתה ו 3 ומעניין אותי לדעת איך אתם מרגישים לגור ביישוב שבו נופלים כל הזמן קסמים.
אני מקווה שבקרוב תתחילו לחיות חיים יותר טובים.
ונוכל לבוא לבקר ולראות את האזור בלי לפחד.
נדב מאור - ‏יום חמישי ‏21 ‏פברואר ‏2008   10:53
לכל ילדי הבצפר!
תחזיקו מעמד, תיהיו חזקים ואל תפחדו!

תיהיו חזקים!
נדב מאור משמשית {שמשית זה ליד נצרת-איפשהו בצפון}

ברק גונן - ‏יום חמישי ‏21 ‏פברואר ‏2008   10:53
לכל ילדי בית הספר שמי הוא ברק ואני מבית ספר רעים משימשית(ישוב בצפון) אני שומע על הקאסמים הרבה. אני מקווה שעוד זמן קצר יפסיקו עם זה... מקווה שאתם מחזיקים מעמד...
ברק גונן שימשית.
יובל [: - ‏יום חמישי ‏21 ‏פברואר ‏2008   10:53
אני, יובל מבית ספר רעים שמשית, מחזקת אותכם ומקווה שהקסאמים יפסיקו ליפול :[
אז...בהצלחה D:
נעה - ‏יום חמישי ‏21 ‏פברואר ‏2008   10:49
לילדי שדרות,אנחנו מחזקים אותכם וכל הכבוד לכם על זה שאתם מתגברים בכבוד..!!


לדעתי אתם צריכים לעזוב את שדרות במהירות האפשרית!!
ברנדה - ‏יום חמישי ‏17 ‏ינואר ‏2008   18:56
אני זוכרת את השנים שהיתי בבית הספר א ו-ב אני היתגעגעתי ורציתי לנסות ולחפש את האתר אני רוצה לימסור ד"ש לחנה אדליט שהיתה המורה שלי לענת רגב ולכל חברותי נועה מעין יובל ...
וחנה אני לא יודעת עם את עדין זוכרת אותי אבל אני זוכרת אותך ואת נזיד העשים ועוד המון דברים עם את זוכרת אותי מקווה שיש לך עדין את המס שלי ורציתי לספר לך שאני לומדת חליל צד בבקשה תנסי להיתקשר אוהבת ומתגעגעת מאד מאד מאד מאד מאד ברנדה נחמן לופז
סתיו - ‏יום חמישי ‏27 ‏דצמבר ‏2007   15:28
בגוגל קתבתי מידה על עמי דליה ואתם לא עשיתם מידה.
גלי רון - ‏יום חמישי ‏27 ‏דצמבר ‏2007   00:00
אתר מהמם
חנה ציוני - ‏יום שלישי ‏09 ‏אוקטובר ‏2007   00:00
הי אוסנת שמיר,
האתר שלכם ידידותי ומעניין.כל הכבוד !
אתמול חילקתי לילדים את המכתבים ואכןנכרת השקעה של ד 4 משער הנגב לעומת...היתה התרגשות והם מפנטזים יום כף משותף בזכרון יעקב.
אסנת, נעלמה לי הכתובת מייל שלך ולכן אני כותבת לך כאן .שילחי לי בבקשה את המייל הפרטי שלך.
להת
חנהלה
ברקת אלוש - ‏יום שלישי ‏25 ‏ספטמבר ‏2007   20:34
לכולםםםםםםםםםםםםםם
אני מאחלת לכם שנה ניפלאה
ושלום לכול החברות שלי מי שרוצה את הדואר שלי
מ ו 4 הוא bareket@walla.com

ממני בהרבה אהבה ברקת אלוש מ ו 4
עילאי זאק - ‏יום שישי ‏07 ‏ספטמבר ‏2007   15:12
שער הנגב
אניה - ‏יום חמישי ‏23 ‏אוגוסט ‏2007   15:15
הי לכולם זאת אניה... אולי מישהו זוכר אותי סיימתי כיתה ו השנה... למדתי בכיתה א-ו 3 ונורא רציתי לבוא להגיד לכולם שנה טובה.. אבל הלימודים שלכם מתחילים שונה השנה ככה שלא אצליח להגיע.. ולכן לכל המורות שליוו אותי כל השנים האלא שנה טובה ומוצלחת.. ממש רציתי לבוא לכל מורה בניפרד, לטליה, ולשולה ולאילנה ודליה ושרי ושלומציון ולהגיד להם שנה טובה כמו שצריך.. הייתי עוברת כיתה כיתה מורה מורה.. אבל לצערי אני לא יכולה.. אני לומדת רחוק ככה שאני מאוד מקווה שתראו את זה ו.. ד"ש ענקי למחזור מ"ה ובעיקר לכיתה שלי הלוואי הייתי יכולה לבוא..

לכל מי שרוצה להשאר בקשר(אם מישהו מהשיכבה רואה את זה, חיחי)
אז זה האימייל שלי: kusiky@gmail.com
וזה האייסי: 390998427
אה כן... שכחתי המסן: kusik95@gmail.com
אז להתראות ושנה טובה לכולנו!!
ברקת אלוש - ‏יום שלישי ‏12 ‏יוני ‏2007   21:03
שלום אני ברקת יתפנתי מידוגית ואני אכשיו ב-ה1
בבית הספר רגבה אז שלום לכל החברות ולמורה החדשה שלומציוןאני מקבה שאתם רואים את זה וזאתהכתובת שלי למי שרוצה:bareket2224@walla.com ביי לכולם ממני ברקת
אורלי ז"ק - ‏שבת ‏02 ‏יוני ‏2007   19:40
שלום לכם!

ילדי ומורי אשדוד פתחו בלוג (מש"ל באוריינית)
http://www.edu-negev.gov.il/ לחץ על "קשר חם".

ובו היצע פעילויות לילדי שדרות ויישובי עוטף עזה.

לפעילות ויצירה מאשדוד באהבה


בברכה,

ילדי ומורי אשדוד
יקיר - ‏יום חמישי ‏24 ‏מאי ‏2007   14:18
איזה שימומם לומדים בברו-חיל
אפרת טובול ד1 ניצה - ‏יום חמישי ‏24 ‏מאי ‏2007   14:15
אמאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא אין לימודים איזה כף
אפרת - ‏יום חמישי ‏24 ‏מאי ‏2007   14:11
איזה שיעימום אין לימודים איזה כף
הילה - ‏יום שני ‏21 ‏מאי ‏2007   15:32
אני מכוה שאהב"ס טוב
יוגב - ‏יום רביעי ‏02 ‏מאי ‏2007   18:35
מה נישמה אסף
יערה כהן - ‏שבת ‏18 ‏נובמבר ‏2006   14:22
שלום..קוראים לי יערה כהן.

אני גרה בבאר שבע אך למאות זאת התרשמתי רבות מבית ספרכם..למרות שאני רק בת 11 והתרשמותי מבית ספר אחרים לא הגיעה עדיין כל כך הרבה אך בית ספרכם השאיר עלי רושם חזק...יערה כהן
מאיה - ‏יום שישי ‏03 ‏נובמבר ‏2006   13:34
אבי (אבא שלי) למד פה.,הבית ספר ענק???
ניבה לוי - ‏יום שלישי ‏31 ‏אוקטובר ‏2006   21:48
בימים אלה נפתחה תחרות הכתיבה הארצית לשנת תשס"ז
תלמידים אוהבי כתיבה מכתות ג – ו,המעונינים להשתתף בתחרותהכתיבה הארצית יכולים לשלוח את יצירותיהם להוצאת באר.
הוראות השתתפות בתחרות הכתיבה הארצית לשנת תשס"ז
כל מחבר מתבקש לשלוח לתחרות יצירה אחת בלבד- פרי עטו.
(לא תתקבל לתחרות יצירה שנכתבה ע"י כמה מחברים).
יש לשלוח את היצירה: שיר או סיפור קצר ומקורי,
לא יותר מ- 250 מילים,בכתב יד ברור (רצוי מודפס).
על גב דף היצירה יש למלא את הפרטים הבאים:
שם מלא של מחבר/ת היצירה, כיתה, שם בית הספר,
כתובת פרטית מלאה של המחבר, כולל מיקוד.
מספר הטלפון בבית – רצוי גם מס טל נייד,
מס טלפון של בית הספר וכתובתו.
מידע על התחרות הארצית נמצא באתר
www/rika.co.il
לפרטים נוספים צלצלו למנהלת התחרות ריקה ברקוביץ
03-9660057 050-8622276
את היצירות יש לשלוח עד סוף חודש פברואר אל:
הוצאת "באר", רחוב התומר 16, ראשון-לציון, מיקוד 75202 יש לציין על המעטפה
(עבור תחרות הכתיבה הארצית)ירין - ‏יום שישי ‏08 ‏ספטמבר ‏2006   23:17
אחלה מחלה!
גון חיימי (הולי) - ‏יום שני ‏28 ‏אוגוסט ‏2006   18:13
היי!! אני רק רוצה שתיכנסו לאתר הכי שווה!!(שלי)
פליזזז כנסוו!!
טנקס עם כןן!!
shipsi123.tipo.co.il
http://www.tipo.co.il/zone/?zone=74437588708916
באמת אשמח עם תיכנסוו!!
וו.. כל המורים מהיסודי:
בהצלחה בשנה!!!!!!!!!
גון חיימי (הולי) - ‏יום שני ‏28 ‏אוגוסט ‏2006   18:08
היי!
אני מעוד אוהבת את האתר שלכם!
אני עולה לכיתה ו 3
ואני חושבת שהמורים ממש משתדלים לעזור לנוו!!
אז...
בוא נעבור את השנה הזאת בשלוםם!!
להתראותת!!
חנה בן-דנן כיתה ד - ‏יום ראשון ‏30 ‏אפריל ‏2006   22:04
שלום לי קוראים חנה אני מצרפת אני מציגה לכם את החברות שלי : שיר שער,לין ספז.אנחנו סבבה ואתם? בי
צביקה - ‏יום חמישי ‏27 ‏אפריל ‏2006   22:34
שוב ושוב אני עובר על פני האתר ומתפעל מהיקפו,
מתוכנו ומההיענות של הפונים
ב ה צ ל ח ה צביקה
יעל בריטרמן - ‏יום ראשון ‏09 ‏אפריל ‏2006   11:01
שלום אני יעל אני לומדת בכיתה ד 4 !!!!!!!
איריס - ‏יום שני ‏13 ‏פברואר ‏2006   02:29
בס"ד

שלום ברכה,

רק בתוכנות של הכפל צריך להתקין תוכנה לפני וכתוב בדיוק מה להתקין.

http://aspspider.net/MotiSaadon/defaultHeb.aspx

בפורום של השיעורי בית לא צריך להתקין כלום אלא ישר להכנס.

http://www.bsh.co.il/forums/AllMessages2.asp?Fnumber=189

לשאר הדברים באתר שלי בטיפו צריך להכנס לקיצור

וזהו. www.irisplace.tipo.co.il

תודה

איריס

סיון - ‏יום חמישי ‏02 ‏פברואר ‏2006   23:18
בכיתה ו
איריס - ‏יום ראשון ‏15 ‏ינואר ‏2006   01:27
בס"ד
אשמח אם תכנסו לאתרי,
אתר מתמטיקה להורים מורים ותלמידים...
www.irisplace.tipo.co.il
איריס
ניבה לוי - ‏שבת ‏14 ‏ינואר ‏2006   00:26

אור לגויים
מאת: יוסף דיין
מי ששימש כראש מנהל הפקולטה
למדעי ההנדסה באונ בן גוריון בנגב.

בימים אלה יצא לאור ספרו של יוסף דיין "אור לגויים", 248 עמ , הוצאת יח"ד.
"אור לגויים" פורש בפני הקוראים בדרך משכילה, פשוטה, חכמה שאינה מתחכמת, מחקר הגותי של המחבר בנושא, המסייע ללמוד ולהבין את מהות המושג "אור לגויים" ואת השלכותיו על כל אדם, באשר הוא אדם צמא-דעת.
ניתן לרכוש את הספר בחנויות הספרים או להזמינו ולקבלו במשלוח ישיר מהוצאת "באר" טל 03-966057 או 050-8622276.
הוצאת "באר"
המסייעת ליוצרים להפיק את ספריהם.
www.rika.co.il
ברקת - ‏יום שלישי ‏10 ‏ינואר ‏2006   15:12
שלום אני ברקת אלוש למדתי בכיתה ג 4 אים תמי ושלום לכול אחברות
תלמידת כיתה ה - ‏יום שלישי ‏03 ‏ינואר ‏2006   17:36
מה זה הגדרות ששמתם היום מה אנחנו בבית כלא?!
גלו... - ‏יום חמישי ‏29 ‏דצמבר ‏2005   23:34
אני תלמידה בבית הספר תל חי שבתל אביב... ונכנסתי לאתר הזה בעקבות עזרה בעבודה בגיאוגרפיה ומצאתי פה מידע רב... תודה לכם..:P
ילדה מגניבה - ‏יום שלישי ‏06 ‏דצמבר ‏2005   14:06
אז האתר סבבה אבל תיכנסו לאתר שלי!!!
:www.piroolo.tipo.co.il
ריקה ברקוביץ - ‏יום ראשון ‏04 ‏דצמבר ‏2005   00:33
בקשה למחוק מהמודעות את המידע על תחרות הכתיבה שהתקיימה בשנת תשס"ה. בתודה על הלוח, ריקה.
ניבה לוי- רכזת תחרות - ‏שבת ‏26 ‏נובמבר ‏2005   00:03
להנהלת בית הספר ולמורים שלום
בימים אלה נפתחה תחרות הכתיבה הארצית
,בין תלמידי בתי ספר יסודיים מרחבי הארץ
בחסותה של ריקה ברקוביץ
סופרת, מו"ל ומנחת סדנאות כתיבה.
www.rika.co.il

-יצירותיהם של 58 הזוכים בתחרות, יראו אור ב
,ספר היצירות של ילדי ישראל לשנת תשס"ו
ספר המלווה בברכותיהם של גדולי סופרי ומשוררי ישראל
שיוענק (ללא תשלום) לתלמידים הזוכים ולבתי הספר אותם הם מיצגים, בטקס חגיגי שיתקיים בשבוע הספר העברי תשס"ו
ניתן להזמין עותק מספר היצירות לשנת תשס"ה

עד סוף חודש מרץ
,יתקבלו לתחרות: שירים וסיפורים קצרים ומקוריים
.עמ 1 לא יותר! שנכתבו ע"י תלמידים מכתות ב-ו
:על גב דף היצירה יש לציין בכתב ברור
שם המחבר-ת/ כיתה/ כתובת / מס טל בבית/
.כמו כן יש להוסיף שם, כתובת ומס טל של בית הספר
:הכתובת למשלוח היצירות
הוצאת באר
רחוב התומר 16 ראשון לציון, מיקוד 75202
עבור תחרות כתיבה ארצית
:מידע נוסף ולהזמנת ספריה של ריקה צלצלו
03 - 9660057 050 - 8622276
צוריאל כהן - ‏יום שלישי ‏22 ‏נובמבר ‏2005   17:31
האתר שלכם מגנוב!
כל הכבוד למי שעשה אותו
ברבו לכל הילדים:
שעזרו בהכנת האתר,
בהכתבת החומר,
באסיפת החומר,
חסוי - ‏יום ראשון ‏20 ‏נובמבר ‏2005   20:06
אתר יפה, אך לדעתי יש לעדכנו לעיתים קרובות יותר.
מרים אבן ארי - ‏יום שלישי ‏08 ‏נובמבר ‏2005   18:16
שלום לכם,
אני מורה בכתה ג בבית ספר תל"י "בית וגן", חלק מתלמידי כתבו המשך לסיפורה של דבורה עומר "סליחה שבלב" והביעו את רצונם לשלוח את כתיבתם לסופרת אשמח מאד אם אוכל לקבל את כתובתה.
תודה מרים
יובל מפציר - ‏שבת ‏22 ‏אוקטובר ‏2005   11:27
שלום,
האם יש לכם מידע על ספרי ילדים ונוער (דבורה עומר, גלילה רון פדר ועוד)שתורגמו לאנגלית.
תודה, יובל
אמא של ילדה בכיתה א - ‏יום שישי ‏26 ‏אוגוסט ‏2005   17:08
אני מבקשת שתסימו את השיבוץ של ילדים שעולים לכיתה א
אירנה - ‏יום ראשון ‏21 ‏אוגוסט ‏2005   00:00
אסנת - "טיילתי" היום באתר שלכם -אין לי מילים פשוט מקסים.כל הכבוד לך!!!ישר כח-אירנה
אייל עותמן (מרר) - ‏יום שני ‏15 ‏אוגוסט ‏2005   02:52
אתר יפה כל הכבוד ואני מאחל לכם הצלחה גדולה
תום - ‏יום שישי ‏05 ‏אוגוסט ‏2005   16:15
יפה אפלו מקסים
טליה - ‏יום שלישי ‏02 ‏אוגוסט ‏2005   10:44
מקסים
שלמה אוחנה - ‏יום ראשון ‏24 ‏יולי ‏2005   16:01
אני אביו של אסף אוחנה תלמיד כיתה ב1.
רציתי להודות לצוות בית הספר, ובמיוחד למורה איריס כהן על שנתיים יפות ומלאות עניין, שהיה לנו העונג להיות שותפים אליהם אפילו כמביטים מהצד.
וכן על התמיכה והסיוע בתקופה שאסף היה בבית החולים ולאחר מכן בבית.
כמובן שגם הבן השני איתי נהנה מאוד בכיתתה של אודליה המיוחדת במינה.
לצערי ייתכן ןלא נוכל להמשיך ללהנות מכך גם בשנה הבאה, וזאת עקב ההתנתקות שנכפתה עלינו כתושבי ניסנית.
אך כפי שכבר הזכרתי אנו ניקח איתנו הרבה זכרונות טובים, והרבה מטען חיובי.
היו שלום וירבו כמותכם בישראל.
תואם - ‏יום שישי ‏17 ‏יוני ‏2005   23:18
כל הכבוד ויש כבוד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יפה מאוד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ניבה לוי - ‏יום שישי ‏17 ‏יוני ‏2005   11:08
להנהלת בית הספר
במסגרת התחרות הארצית לכתיבה יצירתית לשנת תשס"ה,
שהתקיימה השנה ביוזמתה של הסופרת ריקה ברקוביץ,
יצא בימים אלה לאור:
ספר היצירות של ילדי ישראל
מציג 57 שירים וסיפורים נבחרים, יצירותיהם של
תלמידי בתי ספר יסודיים מרחבי הארץ,
שזכו בתחרות הארצית לכתיבה לשנת תשס"ה.

בספר היצירות של ילדי ישראל
המוענק לזוכים ולבתי הספר אותם הם מייצגים
בטקס חגיגי המתקיים במהלך "שבוע הספר העברי" ב- "בית הסופר" בת"א,
משובצים ברכוֹתיהם החמות ועצוֹתיהם של גדולי סופרי ומשוררי ישראל:

נתן זך, עמוס עוז, יזהר סמילנסקי,
א.ב יהושע, חיים באר, חיים גורי,
שולמית לפיד, נורית זרחי,
ח"כ יוסי שריד, אבירמה גולן, דבורה עומר,
חני נחמיאס, סמדר שיר, לאה נאור,
אסתר שטרייט וורצל,
יהודה אטלס, ישראל ויסלר (פוּצוֹ),
מיריק שניר, שלומית כהן אסיף,
שושנה שילוני ועוד.

כמות הספרים שהודפסה מוגבלת!
מוסדות חינוך, עובדי הוראה והורי תלמידים
אוהבי כתיבה, יוכלו להזמין ולרכוש את הספר
במחיר ההפקה רק מהוצאת "באר" www.rika.co.il
הזמנות בטל פקס 03-9660057 050-8622276
או בדוא"ל - rikab@013.net.il
כתובת: רחוב התומר 16 ראשון לציון, מיקוד 75202
חנה ציוני - ‏יום ראשון ‏08 ‏מאי ‏2005   21:51
אוסנת, מאוד נהנית להכנס לאתר. מצאתי קטעי מידע ווידיאו מעניינים לכיתתי ליום העצמאות. את עושה עבודה מצויינת.
לפי רשימת המורים שראיתי נשארו כמה מורים מתקופת הוראתי ב"שער הנגב".כל טוב, חנהלה.
שוש - ‏יום חמישי ‏14 ‏אפריל ‏2005   10:49
אני ממש ההבנתי את האתר הזה זה מתאים לבית ספר שלי
אני יגיד לתלמידים שלי שיבקרו באתר הזה
ניבה לוי - ‏יום רביעי ‏13 ‏אפריל ‏2005   00:38
לעבודה קבלנית מהבית - דרוש/ים מורים שוחרי ספרות או ספרנים בגמלאות,
למכירת הרצאות ומפגשים ספרותיים מרתקים וספרים חינוכיים לילדים, לנוער
ולמבוגרים.
לפרטים נוספים: ניבה לוי – מנהלת הוצאת "באר" טל 050-8622276 03-9660057


כגלמו - ‏שבת ‏19 ‏מרץ ‏2005   00:00
נהנתי לקרוא ולעיין בבית-הספר שלכם מצפה בקוצר רוח לבוא וראות את הבית-ספר שלכם
אך לי יש סוד שמעתי שבכיתה ג 2 יש אהבה וגיבוש והם משתפים פעולה אלווי שכל הכיתות בבית-הספר כאלו גם שמעתי שהם כל חודש מוציאים עיתון(קראתי בעיתון שער הנגב איזו תבה נפלאה מקווה ליראותכם:כגלמו
בנג מין - ‏יום חמישי ‏17 ‏מרץ ‏2005   12:38
יפה
דקלה בן עמי - ‏יום שלישי ‏08 ‏מרץ ‏2005   19:40
נכנסתי אליכם בתקוה למצוא משהו חדש....

מאוד נהנתי מהאתר שלכם (כתה ג2 ), ואהבתי את

הפעילות בנושא סוגי טקסטים.


כל הכבוד , עלו והצליחו!!!!!


לצוות המורים יישר כח האתר של בית ספרכם נפלא!
ריקה ברקוביץ - ‏יום רביעי ‏23 ‏פברואר ‏2005   16:41
המלצה על ספר חשוב לילדים מגיל 8-12
בימים אלה יצא לאור "חגים במיסתור", ספרה השביעי לילדים של שושנה שילוני, סופרת שרידת שואה. בספר פורסמו חמישה סיפורים אוטוביאוגרפיים קצרים ומרתקים שהתרחשו במקומות המסתור שהצילו את חייה של שושנה. הספר זכה להמלצות המח לספרות ילדים ונוער במשרד החינוך, פרסומו יופיע השנה בחוברת לספרות ילדים המוקדשת לספרים מומלצים על השואה.
בברכה, ריקה ברקוביץ.
ניתן לרכוש את הספר ישירות מהמחברת עם הנחה למוסדות חינוך.
לקשר עם שושנה שילוני צלצלו- 9648338-03
שושי שושן - ‏שבת ‏22 ‏ינואר ‏2005   10:16
נכנסתי לאתר המקסים שלכם ונהנתי מכל התכנים המצגות ודרך ההפעלה של האתר.והתכנים בבית ספרכם הייחודי .
כסופרת לגיל הרך, וכאחת שעוסקת בעיצוב, יצירה וכתיבה, התרשמתי מאד. יישר כח. ותודה אסנת שבעקבות
ברכת השבת שלך בפורום הגננות הגדול חשפת אותי לאתר שלך.
ג ולי שמעוני - ‏יום שני ‏17 ‏ינואר ‏2005   09:31
שלום לכם, נכנסתי לאתר של כתה ב , קראתי את העיתון שלכם וברצוני למסור לכם 2 מילים: כל הכבוד.
לכם ילדים מקסימים וכמובן למחנכת שלכם.
(בי"ס בארי)
ניבה- הוצאת באר - ‏שבת ‏27 ‏נובמבר ‏2004   12:51
גננות ולמורים בשער הנגב: מבצע מיוחד : צלצלו 03-9660057 או 050-8622276 והוצאת "באר" תשלח לגולשי האתר - את הספר "הקול הפנימי", ספר חשוב ביותר לגילאי 4-7, המציג בפני הילד דרך קלה ופשוטה לפתוח חוש הזהירות הגלום בו: זהירות מאש, זהירות בדרכים, זהירות מפני אדם זר, ומעודד את הילד להשתמש בדמיונו כדי להתמודד עם משברים ולמלא חסכים.
מחיר הספר בחנויות 54 ש"ח, המחיר לגולשי האתר 29 ש"ח בלבד. מחיר מבצע זה כולל מע"מ, דמי משלוח והקדשה אישית מהמחברת.
את התשלום ניתן לשלוח להוצאת "באר" לאחר שהספר הגיע לידכם.
מידע נוסף על הספר ועל תוכנו, תוכלו לקבל במצגת ספריה של ריקה - באתר הוצאת "באר" הכתובת מצ"ב
www.rika.co.il
ד"ר דיתה פישל - ‏שבת ‏13 ‏נובמבר ‏2004   19:50
שלום לצוות בית הספר,
הגעתי לאתרכם במסגרת סקירת אתרים בקורס שעוסק בתוכניות לימודים במכללת קיי, ב"ש. ראשית ברכות ויישר כוח. אני סבורה שאתרים בית ספריים מהווים חלון המחבר בין מסגרות, דבר שחסר לנו מאד בארץ.
רציתי לדעת אם יש לכם גם מערכים, כלומר באיזו מידה תוכנית הלימודים שלכם מפורטת. ממה שראיתי באתר יש הצהרת כוונות, יש מטרות אבל לא ראיתי התמקדות במושגים, הצעות לדירוג תהליכים וכד . אשמח מאד לשמוע אם יש לכם וכמובן לבקר שוב ביחד עם הסטודנטים שלי
להתראות דיתה
בראון בת שבע - ‏יום חמישי ‏14 ‏אוקטובר ‏2004   11:55
שלום לכל העוסקים במלאכה.
הייתי רוצה לנצל את האתר המקסים שלכם ולנסות ליצור קשר - בין התלמידים מירושלים - העיר בה אני עובדת כמורה, לבין הכיתות שלכם - בעיקר כיתות ד ה .
מדובר בתוכנית מבוססת אתר - מובנית החוקרת תחומים שונים. התוכן יכול להישבע בין המורות השותפות לפעילות.
ההשתתפות היא ללא תשלום, ויש הרבה מה להציע.
השאלה היא האם יש מישהו בצוות המורים שמוכן יהיה ל"הרים את הכפפה"?!

אשמח לתגובתכם / ן
בברכה
בראון בת שבע
bbraun@netvision.net.il

דליה - ‏שבת ‏09 ‏אוקטובר ‏2004   21:12
אתר מדהים.כל הכבוד לעושים במלאכה.
ציפי ליבוביץ - ‏יום חמישי ‏23 ‏ספטמבר ‏2004   17:22
למרות שאני למדתי בשער הנגב ביסודיי
עכשיו אני גם בתיכון
ואני מוסרת ד"ש לכל מורות בית הספר היסודיי
ובימיוחד לאוסנת שמיר המורה הנפלאה
אביטל - ‏יום רביעי ‏22 ‏ספטמבר ‏2004   23:29
האתר מעניין, יפה ומזמין.
רק חבל שלא מעדכנים את התמונות - הילדים שמופיעים כאן בכתות א , הם היום בכתה ד ..... חבל
ספיר - ‏יום שלישי ‏21 ‏ספטמבר ‏2004   13:57
אני תלמידה ותיקה היום אני בכיתה ו אני אוהבת ללמוד בשער הנגב אז בייייייייייייייי
ניבה לוי - ‏שבת ‏21 ‏אוגוסט ‏2004   17:00


לתלמידי בית הספר שער הנגב
בימים אלה החלה בהוצאת "באר" הפקת
"ספר היצירות של ילדי ישראל" המופק ע"י ריקה ברקוביץ:סופרת, משוררת ומנחת סדנאות כתיבה.
ילדים אוהבי כתיבה מכתות ב – ו,המעונינים להשתתף בתחרות, שלחו שיר או סיפור מקורי אחד (לא להעתיק! על עמ 1)בצרוף: שם מלא, כתובת, מס טלפון ואישור ההורים להשתתפותכם בתחרות.
היצירות הנבחרות יודפסו בספר (ללא תשלום!),
ניתן לשלוח יצירות לתחרות עד ל- 30.11.04
אל הוצאת "באר",רחוב התומר 16 ראשון לציון, מיקוד 75202 לקבלת מידע נוסף פנו לטל :9660057- 03/ או לנייד 8622276- 050
הזוכים יקבלו הודעות בדואר.
מידע על הוצאת "באר" באתר
www.rika.co.il


ofir hartuv - ‏יום שלישי ‏10 ‏אוגוסט ‏2004   02:29
תשמעו... אתר נחמד אני הייתי משאיר אותו כניסוי...

אני חושב שבקשר לעולי כיתה ז ,יש לשים את תמונותיהם
בדף כלשהו כי אנשים מבחוץ רוצים לדעת מי סיים את השנה ויגיע לבית ספרו ומי יהיה בשנה הבאה וגם שיהיה קצת כבוד לבוגרי בית הספר כי כך אף אחד לא יזכור אותם אם תמשיכו כך...
נועה - ‏יום שלישי ‏27 ‏יולי ‏2004   13:57
למדתי פעם בבית הספר שער הנגב. היום אני כבר אמא לילדים משלי.
האתר פשוט יפיפה, וכיף לראות שגם היום היחודיות של בית הספר, כפי שאני זוכרת אותה, נשמרה.
יופי של אתר.
מרים - ‏שבת ‏24 ‏יולי ‏2004   18:47
תצלמו בבקשה שתי בנות בכתה א !!!
חשוב ב-י-ו-ת-ר-!!!

את יובל כהן ואת מישהו ששם משפחתו הוא גל-און!!!!
ברבי - ‏יום שלישי ‏08 ‏יוני ‏2004   14:51
"פספוסים"

לכל הילדים המורים וההורים הנחמדים בשער הנגב, ביום חמישי בכ"א סיוון ה-10.6.04 בערוץ 2, בתוכנית פספוסים יוקרן קטע "להיכנס למכונית"
של אסף ברבי מכיתה ב 4.

כל מי שהקטע מוצא חן בעיניו ומעוניין להצביע, מוזמן לעשות זאת ע"י הרמת טלפון, שליחת SMS או הצבעה באמצעות הלווין (YES או כבלים...)
מספר הטלפון וה-SMS יפורסמו במהלך התוכנית.

ניתן להצביע גם דרך האינטרנט באתר של רשת
http://www.reshet-tv.com/pages/minihp.asp?ProgId=333
תודה וברכה שלוחים מראש לכל התומכים.
משפחת ברבי
אילנה - ‏יום רביעי ‏21 ‏אפריל ‏2004   15:32
ה4 האימפריה!!!!
יש לנו אתר יפה מאוד!!!
ורציתי למסור ד"ש לכיתתי הנחמדת ה4!!!
אני אוהבת את כולכם (והכי אותי!!!)!!!
יאללה ביי....
גלי אדלשטיין - ‏יום שני ‏19 ‏אפריל ‏2004   19:19
שלום לכם!
רציתי לציין שהאתר יפהפה!
אני למדתי ביסודי לפני כמה שנים טובות(90-96).
אהבתי את הביה"ס ואני בטוחה שהיום הוא אף יותר טוב.
באמת כל הכבוד לכם!!!
אדם גרינברג - ‏שבת ‏03 ‏אפריל ‏2004   14:47
שלום וחג שמח.
מדוע אי אפשר להכנס לפורום של מחנכות ה,
או של כיתות ה ?
אם אפשר לקבל כתובות דואר אלקטרוני של
תלמידים מכיתה ה 4.
ד"ש חם לאילנה ולכל כיתה ה 4
מאחלים מאוסטרליה
משפחת גרינברג
מאי,אתי,אדם
אדיר - ‏יום חמישי ‏18 ‏מרץ ‏2004   20:05
למה כל הדפים (הקישורים) של האתר לא עובדים תתקני אותם ביייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
איה כרמי - ‏יום חמישי ‏11 ‏מרץ ‏2004   23:31
שלום לצוות החינוכי שער הנגב.
הגעתי לאתר בשיטוטי וחיפושי אחר אתרי בתי ספר ללמוד ולהתפתח ולפתח את אתר בית הספר שלי.
התרגשתי מאוד לגלות את אתרכם שכן לפני 25 שנה הייתי בצוות המורים שעבד וחינך בבית חינוך זה.
למעשה את תחילת דרכי בהוראה במשך ארבע שנים שנתיים כמורה חיילת ואח"כ כאזרחית חוויתי באזורכם.
נפלה לידי הזכות לעבוד עם צוות חינוך משכמו ומעלה, להיות בין פורצי הדרך לחינוך אחר, לשבור את הקירות ולשנות דרכי הוראה ולמידה.
שמחתי לראות את הדרכים החדשות שאתם מנסים ומתנסים בהם.
בלבבי שמורה פינה חמה לבית ספרכם ולאזורכם,לא פעם בישיבות מורים אני מעלה את נס דרככם בחינוך ואת ההתנסות שיש עדין אפשרות ללמוד ממנה.
שמחתי לראות כי דבורי עדין נמצאת בצוות המורים ואשמח אם תוכלו למסור לה ד"ש ממני בתקווה שתזכור(גרתי במפלסים)
יישר כוח ,המשיכו בדרככם בהצלחה.
טלי יפת - ‏יום שישי ‏30 ‏ינואר ‏2004   00:45
שלום,
אני מנהלת בית ספר "אהבה" בקרית ביאליק.האתר שלכם מרהיב, מקיף ומעניין. הפרק בנושא ישראל שלי ישמש אותנו לנושא הנלמד בבית ספרי. דפי העבודה ודפי המידע משוכתבים במקצועיות.כל הכבוד לאסנת שמיר. האם את מורה בחינוך המיוחד? ניכר שאת מתמצאת באוריינות.
ניכרת מעורבות רבה של התלמידים בחלקים שונים של האתר. התמונות שצרפתם משקפות את הווי בית הספר.
המלצתי על האתר שלכם למורים ומנהלים במחוז חיפה.
יישר כוח!!
נטלי גולברי - ‏שבת ‏24 ‏ינואר ‏2004   00:06
יפה מאוד האתר נוראה נהנתי השקעתם יפה מאוד כל הכבוד!!!!!!!!!!!
אני ישמח לספר לבית ספרי שלנו שיראו את האתר שלכם...
:שם
:דואר אלקטרוני
:גוף ההודעה