נכיר את החוק הנקרא: "חוק זכויות יוצרים" (1911)                          

 

                                                       זכות יוצרים היא:

 

"הזכות היחידה לייצר או להעתיק יצירה או חלק ניכר ממנה בכל צורה ממשית שהיא,

  לבצע או להרצות את היצירה או כל חלק ממנה בפומבי, לפרסם יצירה שטרם פורסמה,

  לרבות הזכות לתרגם, לעבד, להקליט או להסריט יצירה, וכן להרשות אחת מהפעולות הללו".

  הפרת זכויות יוצרים הוגדרה גם היא בחוק זה (סעיף ב'), ונקבעה כך: "כל אדם העושה ללא

  הסכמת בעל זכויות היוצרים מעשה שהזכות היחידה לעשייתו מסורה בחוק לבעל זכות היוצרים,  

  יראוהו  כמי שהפר זכות יוצרים באותה יצירה".

 

(נלקח מתוך: משרד החינוך והתרבות המינהל הפדגוגי  אגף א' מוסדות חינוך  האגף לחינוך יסודי- המחלקה לסביבות למידה חדשניות)