מילים

שעשו

היסטוריה: 

 
 

הצהרות

והחלטות

מכריעות 

  החלטת החלוקה             הצהרת בלפור

 

בנייה: איריס