בדקו כאן וענו : מהו המקור לשלוש המילים שעל הבול ?

 

האזינו לשיר והשלימו -

אמר רבי עקיבא: ואהבת לרעך כמוך - זה _____ גדול  ________.

הימים שבין חג הפסח לחג השבועות (ימי ספירת העומר) הם ימים שיש בהם צער, הואיל ומתו בהם עשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא. לפיכך נוהגים בימים אלו מקצת מנהגי אבלות, שלא לשאת אשה ושלא להסתפר, וכן אין עורכים בהם ריקודים ומחולות של רשות.
מה סיבת מותם של תלמידי רבי עקיבא ? כך מובא בתלמוד מסכת יבמות (סב, ב): "אמרו: שנים עשר אלף זוגים של תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. תנא: כולם מתו מפסח ועד עצרת, וכולם מתו במיתה רעה". ומסופר עוד במדרש קהלת (י"א), שלאחר מכן המשיך רבי עקיבא ולימד תורה לתלמידים נוספים, ואמר להם: כל תלמידי הראשונים לא מתו אלא מפני שהיתה עיניהם צרה זה לזה, תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם.
ומיני אז ימים אלו של ספירת העומר הם ימים שנוהגים בהם מקצת מנהגי אבלות, ומשתדלים לתקן בהם את היחסים שבין אדם לחברו.

על פי אחד הפירושים, המגפה אשר פקדה את תלמידי רבי עקיבא היתה בעת מרד בר כוכבא, והיו בין תלמידיו כאלו שיצאו להלחם ברומאים, והיו שהמשיכו בתלמודם. והחיילים ותלמידי הישיבה היו מבזים זה את זה, וכל אחד אומר: אני גדול מחברי, שמה שאני עושה חשוב ומועיל, ואילו בחברי אין תועלת כלל. ומפני שנאת חינם זו שהיתה בין הלוחמים והלומדים, ניגפו לפני אויביהם, ובפרק אחד מתו כולם.

                                                                                                               מעובד מתוך: yeshiva.org.il 

בל"ג בעומר (י"ח באייר) פסקה המגיפה, שכילתה בתלמידיו של רבי עקיבא והחל מיום ל"ד בעומר, בני עדות המזרח נוהגים לחדול מכל מנהגי האבלות. אך יש שנוהגים לחדול מדיני האבלות, רק ביום ל"ג בעומר עצמו ואחר כך להמשיך בהם עד לערב שבועות.   להרחבה.

כדאי לשאול: האם יש קשר לרבי עקיבא ? אם קיים קשר - הסבירו אותו 

 

להרחבה:
על הפגת הצער בל"ג בעומר - באתר שלום בינינו.
ל"ג בעומר - חג אבסורדי /שרה שוב