* united animation - free animations gif & clipart *
				יונייטד אנימציות - אנימציות להורדה חינם                  

          מחנכת הכיתה:   

מיכל וקנין    

        
 

      

 

                                                        

     
 
                                                                                                                                                     
        

  

  מה חדש?

   

תלמידים יקרים!

במשימה שלפניכם תתנסו בכתיבת בעיות מילוליות המתאימות לתמונה.

קישור לקובץ בעיות מילוליות

 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 
    

 

          חשוב לדעת!   
   

לוח מבחנים ומשימות הערכה 

תאריך מקצוע מורה
15/11/17

הנדסה

מבדק בנושא"זוויות"

אלה
16/11/17

לשון

מיכל .ו.
21/11/17 מולדת מלי
26/11/17 מורשת מיכל .ו.
4/12/17 שפה מיכל .ו.
10/12/17 מבדק באנגלית מיכל .א.

11/1217

חשבון אלה
יעודכן בהמשך

מדעים

אלינה