אודותינו

תקשוב במתי"א

 השתלמויות

מאגר
חומרי למידה
 

מאגר קישורים
לאינטרנט

ניהול ידע-
טפסים

פורומים 

 דף הבית


 

ניהול ידע- טפסים:
 מתי"א בת - ים

 
תפקיד רכז החינוך המיוחד 

מיפוי עבודת מורות שילוב

יומן עבודה- מורת שילוב

עקרונות לבניית תוכנית לימודים

דו"ח סיכום עבודת מורת שילוב

דף מעקב לתלמיד בח"מ

נספח- פרטי התלמידים

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לועדת ההשמה

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד
לוועדות שילוב / השמה

תוספת לשאלון ההפניה לועדת שילוב/
השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה

טופס בקשה לתמיכה מסוג סייעת לתלמיד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

תיאור רמת התפקוד לצורך קביעת זכאות לתמיכה מסוג סייעת
לתלמידים המשולבים בחינוך הרגיל

 
 ועדת שילוב- טפסים: 

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה
לוועדת שילוב בית ספרית

ריכוז מידע- ועדות שילוב

זימון לועדת שילוב

 הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השילוב המוסדית

אישור ההורים להפניית ילדם להערכה פסיכולוגית

אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי

טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב/ השמה/ ערר
על שמירת סודיות

      פרוטוקול ועדת שילוב 

החלטת ועדת השילוב
       דפי הסבר להורים שעניינו של ילדם נדון בוועדות


דפי הסבר להורים שעניינו של ילדם נדון בוועדות- עברית

דפי הסבר להורים שעניינו של ילדם נדון בוועדות- ערבית

דפי הסבר להורים שעניינו של ילדם נדון בוועדות-  רוסית

דפי הסבר להורים שעניינו של ילדם נדון בוועדות- אמהרית
 ורד סולימן