טפסים                                                                                                                  דף בית

               

טפסים הקשורים לשילוב
החלטת ועדת השילוב
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות - הנחיות למנהלים  
יומן שילוב
תיק תלמיד
הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השילוב המוסדית
החלטת ועדת השילוב
מצבת תלמידים בתוכנית השילוב – שנה"ל תשס"ה
פרטיכול ועדת השילוב
שאלון הפניה לוועדת שילוב בית ספרית
שאלון להערכת היכולת של התלמיד
תכנית השילוב - ביה"ס
רשימת תלמידי השילוב

מערכת שעות שבועית למורת השילוב

 

 

 

 

 

 

 
טופס בקשה לשילוב תלמיד מגן חינוך מיוחד לגן רגיל  
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב  
אוסף גדול של טפסים הקשורים לשילוב בבית הספר
אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון פסיכולוגי
אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי
הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת ההשמה
תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי יסודי ועל יסודי לקויי שמיעה שבע
תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה 
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל או בבית-ספר לחינוך מיוחד לוועדת השמה
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת השמה
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת שילוב בית ספרית
טופס לאפיון חריגויות
שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה
הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת שילוב מוסדית
הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת הערר
טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד (על פי תקנה 3א)
טופס טיפול בבקשת ההורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה)    
11.5 החלטת מנהל המחלקה לחינוך על בקשת ההורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה) 
טופס בקשה לקבלת תשלום בגין השתתפות בישיבת ועדת) 

טופס הצהרה של משתתפים בוועדת שילוב/השמה/ערר על) שמירת סודיות 

 

                                                                                                                                                                                                                        דף בית