טפסים לועדת שילוב

 
 
נספח 2  -      טופס לאיפיון  חריגות - מתוך חוזר מנכ"ל
נספח 3 -      הגורמים שאבחנתם קבילה בועדות - מתוך חוזר מנכ"ל
נספח 6.1 -    שאלון הפנית תלמיד מגן רגיל לשילוב - מתוך חוזר מנכ"ל
                   נספח פרופיל תלמיד - נספח לשאלון הפנית תלמיד בגן רגיל לשילוב - מותאם שילובית                        
נספח 6.2 -    שאלון הפנית תלמיד מכיתה רגילה לשילוב - מתוך חוזר מנכ"ל
נספח 7 -       הזמנת ההורים והתלמיד לועדת שילוב - מתוך חוזר מנכ"ל
נספח 9 -       פרטיכול ועדת השילוב המוסדית - מתוך חוזר מנכ"ל
                      פרוטוקול ועדת שילוב גנית - מותאם לשילובית (מקוצר)
                      פרוטוקול ועדת שילוב בית ספרית - מותאם לשילובית (מקוצר)
   נספח 10 -     הודעה להורים על החלטת הועדה - מתוך חוזר מנכ"ל   
    
     
 
נספח 14  פרוטוקול צב"מ לקביעת רמת תפקוד 
 נספח 11.2  טופס בקשה לסייעת אישית
 נספח 11.1  תיאור רמת תפקוד לזכאות לסייעת אישית

 
 
 
   
 
 

 

      

      נ