- דמויות בספר יהושוע - נעמה סט

 - מקומות בספר יהושוע -נעמה סט

 - תעודת זהות יהושוע - נעמה סט

 - יומן מסע כיבוש ארץ ישראל - נעמה סט

- שאלות הכנה פרקים  : א-ג 

- שאלות הכנה פרקים  : ד-ו

- שאלות הכנה פרקים :  ז-ט 

- שאלות הכנה פרקים :  י-יב

- שאלות הכנה פרקים : יג-טו

- שאלות הכנה פרקים : טז-יח

- שאלות הכנה פרקים : יט-כא

- שאלות הכנה פרקים : כב-כד