רבי שמעון בן-גמליאל היה אחד הנשיאים בישראל.

מבני בניו של הלל הזקן היה,וכמו סבו הלל היה גם הוא חכם גדול בתורת-ה'.

אנשים רבים למדו תורה אצלו,וגם טבי עבדו(עוזרו,משרתו),שתמיד היה

בקרבתו כדי לשרתו,למד ממנו דברי-חוכמה.

פעם קרא רבי שמעון לטבי ואמר לו:

-לך נא לשוק וקנה לי איזה מאכל טוב!

הלך טבי,קנה אצל הקצב לשון של פרה והביאה לרבי שמעון.

-הנה,אמר,הבאתי מאכל טוב.

-יפה!אמר רבי שמעון,ועכשיו,לך נא עוד פעם וקנה לי מאכל רע וגרוע!

התפלא טבי מאוד,אבל שתק וחזר לשוק כמצות רבו.

בדרך חשב:"מדוע ציוה עלי רבי שמעון לקנות לו מאכל רע?

לשם מה נחוץ לו דבר גרוע כזה?

בודאי רוצה הוא על-ידי זה ללמד אותי ואת תלמידיו איזה דבר חשוב.

אבל מהו הדבר הזה?

חשב טבי וחשב ופתאום הבין!כאשר הגיע לשוק נכנס שוב לאטליז

(לחנות הבשר).

ומה קנה שם?עוד לשון!חזר טבי אל אדוניו,

מסר לו גם את הלשון השניה שקנה.

רבי שמעון בן-גמליאל היה אחד הנשיאים בישראל.

מבני בניו של הלל הזקן היה,וכמו סבו הלל היה גם הוא חכם גדול בתורת-ה'.

אנשים רבים למדו תורה אצלו,וגם טבי עבדו(עוזרו,משרתו),שתמיד היה

בקרבתו כדי לשרתו,למד ממנו דברי-חוכמה.

פעם קרא רבי שמעון לטבי ואמר לו:

-לך נא לשוק וקנה לי איזה מאכל טוב!

הלך טבי,קנה אצל הקצב לשון של פרה והביאה לרבי שמעון.

-הנה,אמר,הבאתי מאכל טוב.

-יפה!אמר רבי שמעון,ועכשיו,לך נא עוד פעם וקנה לי מאכל רע וגרוע!

התפלא טבי מאוד,אבל שתק וחזר לשוק כמצות רבו.

בדרך חשב:"מדוע ציוה עלי רבי שמעון לקנות לו מאכל רע?

לשם מה נחוץ לו דבר גרוע כזה?

בודאי רוצה הוא על-ידי זה ללמד אותי ואת תלמידיו איזה דבר חשוב.

אבל מהו הדבר הזה?

חשב טבי וחשב ופתאום הבין!כאשר הגיע לשוק נכנס שוב לאטליז

(לחנות הבשר).

ומה קנה שם?עוד לשון!חזר טבי אל אדוניו,

מסר לו גם את הלשון השניה שקנה.