אוצר מלים כללי

אוצר מלים בפנקס    

פנקס אוצר מלים  

            כרטיס הפלא               

                דף תרגול1                  

                  דף תרגול 2                    

דף תרגול 3

דף תרגול 4

  כרטיסי משחק לחיזוק אוצר מלים בסיסי: 1   2   3   4

 

חזרה לדף השער                     חזרה לתפריט מורים                  חזרה לתפריט תלמידים