י"א אלול תשע"ב

29/08/2012

סימוכין: 12810979

 

לכבוד

תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכז

תפוצת הקב"חים ברשויות מחוז המרכז

 

 

שלום רב,

 

הנדון:   אבטחת טיולים על ידי חברות אבטחה בעלות "רשיון קבלן"

 

 

1.            על פי הנחיית משטרת ישראל והחוק להעסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם התשנ"ו 1996 נקבע:

 

א.             לא יעסוק אדם כקבלן שירות אלא אם כן הוא בעל רשיון לכך מאת שר התמ"ת,

ופועל על פי תנאי הרשיון.

 

ב.              לא יקבל אדם שירות מקבלן שירות, ולא יתקשר עמו לקבלת שירותים כאמור,

אלא אם קבלן השירות הוא בעל רשיון לפי חוק זה.

 

ג.                      מי שקיבל שירות מקבלן שירות שאין לו רשיון לפי חוק העסקת עובדים על ידי

קבלני כח אדם, דינו קנס הקבוע בחוק.

 

ד.       רשימת קבלני השירות מופיעה באתר משרד התמ"ת.

 

2.            באבטחת טיולים יועסקו רק חברות אבטחה בעלות רשיון קבלן שירות מטעם משרד התמ"ת.

 

3.            מנהל מוסד חינוכי ו/או כל גורם אחר הפועל באמצעות משרד החינוך, המתקשר עם

חברת אבטחה או כל אדם אחר שאין לו רשיון קבלן שירות מטעם משרד התמ"ת,

עובר עבירה פלילית, וצפוי להיפתח נגדו תיק פלילי.

 

4.            נא הפיצו תוכן מסמך זה לידיעת כל מנהלי מוסדות החינוך ולגורמים רלבנטיים ברשות.

 

 

        בברכה,

 

איתן רגב

הממונה על הביטחון, היערכות לשעת חירום

ובטיחות סביבתית

מחוז המרכז

 

 

העתקים:

ד"ר סולי נתן – מנהלת מחוז המרכז

מר אריה מור – מנהל אגף בכיר לביטחון , שע"ח ובטיחות סביבתית

גב' לימור לביא – סגן קב"ט מחוזי ומנהלת הבטיחות – מחוז המרכז

מר ג'יוסי מוחמד – מנהל היערכות לשעת חירום – מחוז המרכז

מנהל מינהל חברה ונוער - מחוז המרכז

הפיקוח הפדגוגי במחוז המרכז

מטה אגף הביטחון

יו"ר ועדת הטיולים המחוזי - מחוז המרכז

מר יוסי טובול – פקח הטיולים המחוזי - מחוז המרכז

מר איציק כהן – יועץ הבטיחות המחוזי - מחוז המרכז

תיק הנחיות וחוזרי מטה

פ"ע תכנית העבודה תשע"ג

ת.ת. 15.3.13

ת.ת. 1.9.13