לדף הבית

נושאים וחומרים מן הסדנה

  הסביבה הלימודית המתוקשבת ותפקיד המורה              קריטריונים להערכת הכתיבה   
         
  הסביבה הלימודית המתוקשבת ותפקיד המורה        הישג נדרש 2  
         
  הישגים נדרשים בקריאה וכתיבה בסביבה מתוקשבת        סוגות, תת-סוגות ועולמות השיח  
         
  שימוש במחשב בתהליכי קריאה וכתיבה               סוגות בכתיבה בכיתה א'  
         

  הטקסט הדיגיטלי בעולם ההוראה - מאמר

      התלקיט            
         
  הוראת השכתוב בעזרת גליל השאלות - מאמר      בחירת הפריטים לתלקיט וניהולו  
         
  סוגות בכתיבה בכיתות א' - דוגמה       התערבות בכתיבה  
         
   דוגמה לכתיבת תוכנית עבודה        רפלקסיה