אני מאמין

   אנו מאמינים ביכולתם של תלמידינו להתפתח ולחיות חיים של איכות.

   אנו פועלים למתן מענה מיטבי – מקצועי ויעיל, לצרכים ולציפיות של התלמידים, ההורים והקהילה.

   אנו חותרים להתמקצעות בהתאם לכשירות הנדרשת, באווירה של שיתוף פעולה וכבוד הדדי.         

                                 

התלמידים עצמם הם העדות לכך שאין גבולות מוגדרים מראש ליכולות התלמידים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 אמונות, הנחות יסוד ועקרונות פעולה

 

התחום הלימודי-חינוכי

לתלמידי ביה"ס הזכות והיכולת לחשוב, ללמוד, לבחור ולהביע את עצמם ברמות השונות. הם זקוקים לתיווך וסיוע במימוש זכות זו.

 

תפקידו של ביה"ס:

P   לאתר ולפתח את יכולתו של התלמיד לחשוב ולהרחיב את ידיעותיו, לממש את תחומי העניין שלו ואף לפתח את סקרנותו לגבי תחומי עניין נוספים.

P   לפתח שפה ודרכי תקשורת על מנת לסייע לתלמיד להביע את עצמו בהקשר לחוויות ולהתנסויות בחייו, לרצונותיו ולמחשבותיו ולהבין את העולם הסובב אותו.

P   לאפשר הזדמנויות למימוש זכות הבחירה כחלק מאיכות החיים של התלמיד.

P   לקדם את הטיפול המוטורי, הפעילות הגופנית והרווחה הפיסית של התלמיד כתנאי הכרחי לקידומו הלימודי והחברתי.

  

התחום החברתי

תלמידי ביה"ס זקוקים לתיווך וסיוע בפיתוח כישורים ומיומנויות חברתיות. התנסותם במצבי חיים אמיתיים בהקשר החברתי היא מועטה.

 

תפקידו של ביה"ס:

P   לקחת חלק פעיל לצד המשפחה בגיבוש ניסיונם החברתי של התלמידים.

P   לאפשר לתלמידים לסייע לזולת ולהעניק מעצמם, לשם שיפור ביטחונם העצמי ואיזון הדימוי של היותם נתמכים ע"י הזולת (התנדבות בבית חולים ועוד).

P   לאפשר לתלמידים התנסות במסגרות שונות בחברה הרגילה (צבא, בתי"ס רגילים ועוד), המהוות חלק משמעותי בחייהם של אזרחי המדינה.

חינוך לעצמאות אישית

מיומנויות של תפקוד עצמאי בחיי היומיום הן תנאי לשילוב בחברה ולשיפור איכות החיים, תלמידינו זקוקים לתיווך וסיוע בפיתוח מיומנויות אלה.

 

תפקידו של ביה"ס:

P   לפתח בקרב התלמידים מיומנויות של תפקוד עצמאי בחיי היומיום ולאפשר להם להתנסות ולמצות את יכולותיהם בהקשר זה.

P   לפתח בקרב התלמידים מיומנויות של שמירה על אסתטיקה, ניקיון והופעה חיצונית, כחלק משיפור בריאותם ותדמיתם בחברה.

 

חינוך לחיי עבודה

שילוב בעבודה הוא חלק מפיתוח אזרח עצמאי ותורם לחברה. תלמידינו זקוקים לתיווך ולסיוע בפיתוח כישורים של אישיות עובדת.

 

תפקידו של ביה"ס:

P   לפתח בקרב תלמידים כישורים שיסייעו בשילובם במסגרות עבודה בהתאם ליכולתם, החל מגיל צעיר.

P   לאפשר לתלמידים מגוון של התנסויות בביה"ס ומחוצה לו כחלק מהכנתם לחיי עבודה.

 

חינוך חברתי-מיני

אנשים עם פיגור שכלי ונכויות התפתחותיות הם בעלי זכויות מיניות וצרכים אנושיים בסיסיים. החינוך המיני הוא חלק אינטגראלי מתהליך חינוכי כולל של התלמיד.

 

תפקידו של ביה"ס:

P   להקנות מידע ולפתח מיומנויות בקרב התלמידים בתחום החינוך המיני, כחלק מתכנית לימודים רב שנתית – בית ספרית, כיתתית ואישית.

 

קשר עם הורים

קיום קשר הדדי ושוטף עם הורי התלמידים חיוני ותורם במידה משמעותית לאיכות חייו של התלמיד ולקידומו.

 

תפקידו של ביה"ס:

ליצור ערוצים מגוונים ומסגרות שונות לקיום קשר זה כגון: מחברת קשר, שיחות טלפון, מפגשים יזומים, ימים פתוחים, קבוצות תמכה להורים ועוד.