סטנדרטים ליצירה, לניהול ולבקרה

של תרבות ואקלים בית ספרי

מסמך

מדינת ישראל
משרד החינוך התרבות והספורט

המנהל הפדגוגי

הנחת היסוד בהבניית סטנדרטים להערכת האקלים והתרבות בבית הספר היא שבית הספר,

כמי שאחראי להתפתחותם הכוללת של התלמידים, יוערך על פי האקלים והתרבות שבו

ולא רק על פי הישגים הלימודיים של התלמידים.

הנחות יסוד
 

1.     התרבות והאקלים החינוכי בבית הספר משפיעים על איכות החיים של כל באי בית הספר:

הצוות החינוכי, תלמידים  והורים.

2.      תרבות ואקלים בית הספר ניתנים למדידה להערכה.

3.     לצוות החינוכי בבית הספר יש את הכוח והיכולת לקדם את האקלים החינוכי בבית הספר.

4.     בית הספר אחראי לפיתוחם האישי, הקוגניטיבי, הרגשי, החברתי והערכי של התלמידים.

5.     ניתן להשפיע על המשתנים הסביבתיים וניתן לפתח את המרכיבים האישיותיים והחברתיים

של התלמידים.

6.     קיימת זיקה בין האקלים החינוכי בבית הספר לבין משתנים כגון: הישגים
 לימודיים, יחס של תלמידים לבית הספר, רמת האלימות בבית הספר ומעורבות בהתנהגויות סיכון.

7.     טיפוח תרבות ואקלים חינוכי איכותי בבית הספר מצריך התייחסות שוטפת ועקבית.

8.     שיתוף כל באי בית הספר (מורים, תלמידים, הורים) בדיונים ובקבלת החלטות בנוגע לתרבות

ולאקלים בית הספר מגביר את המעורבות והאכפתיות של כל הגורמים.

9.      קיים קשר בין יצירת אקלים מיטבי לתלמידים לבין יצירת אקלים מיטבי לצוות בית הספר.

10.  סביבה מוגנת לצוות החינוכי ושיתוף המורים בהחלטות המתקבלות בבית הספר מעצימים

את תחושת השייכות והמסוגלות.

 שיפור אקלים בית ספרי  מפגשים בגובה העיניים היחידה למניעת אלימות ופיתח כישורי חיים - שפ"י