קריטריונים (תבחינים) להערכת עבודת חקר / מורה, עמית, מנהל, הורה

        

הערות והארות

    לא

    כן

מבנה העבודה

                     קריטריונים

 

 

 

1.צורת העבודה: האם העבודה מוגשת בצורה אסתטית? מודפסת, או, (האם העבודה כתובה בכתב יד ברור וקריא)?

 

 

 

2. שער העבודה: האם בשער בנוי ע"פ הכללים ?

 

 

 

3.שאלת החקר: האם השאלה מנוסחת בתמציתיות ובבהירות ?

 

 

 

3.1. האם השאלה מבטאת יחס בין שני משתנים או יותר?

 

 

 

4. הקדמה: האם יש הסבר  מדוע בחרתי דווקא בנושא זה ?

 

 

 

5. מבוא: האם יש הסבר כללי על תוכן ותהליך העבודה ?

 

 

 

6. גוף העבודה: האם קיים קשר בין המידע שבעבודה לבין ראשי הפרקים?

 

 

 

6.1 האם ראשי הפרקים מסודרים ברצף הגיוני ?

 

 

 

6.2 האם יש מיזוג של יותר משני מקורות מידע?

 

 

 

7. הסקת המסקנות – סיכום אישי: האם נתנה תשובה לשאלת החקר ?

 

 

 

7.1 האם יש סיכום של הרעיונות העיקריים והמרכזיים ?

 

 

 

7.2 האם יש התייחסות אישית על התהליך בעבודה ? (רפלקציה)

 

 

 

8.ביבליוגרפיה: האם רשימת מקורות מידע  צוינה ע"פ הכללים ?

 

 

 

9. נספחים: האם ישנם תעודות, מאמרים הקשורים לנושא , כל שלבי החקר?

 

 

 

10. האם הגשת העבודה הייתה ע"פ לוח זמנים שנקבע?

מסקנות שלי בעקבות הערכה: