ישאר ףדל הרזח

 

המוד לילצ
ב"לכו ה"שמ
*תופסותה ינרוצ
יובאו יוהא
םיאור םיעמוש
 
םיעמשנש םילילצ
רוקמש ללגב המוד
הפה ללחב םתייגה
:אמגודל .המוד
.תויכיח 'ק-'ג
.תויתפש 'פ-'ב-'מ
.תוינושל 'ת-'ד
.(תוקרוש) םייניש 'ז-'ס-'צ
.ןושלו םייתפש 'נ-'מ
:שומישה תויתוא
.'ב 'ל 'כ 'ו 'ה 'ש 'מ
תא ףרצל םוקמב
שומישה תויתוא
ןהמ םישוע הלימל
:אמגוד .תדרפנ הלימ
...לויט הל יתכלה השכ
תויפוסו תויליחת
םילקשמ לש
:אמגודל.םינינבו
,תורמוש,יתשבלתה
תויתוא.םיכלוה
,תונווגמו תובר שרושה
.תוטעמ תויפסומה
תויתואה לש הרסחהו הפסוה
.הלימה ךותב 'י'ו'ה'א
שמתשהל ישוקמ עבונ
תויתואכ ולא תויתואב
ןשומישמ לידבהל ,העונת
רוציע תוגציימ תויתואכ
.(דרו ,רהס ,חרי)

רבדה ותוא םיעמשנש םילילצ
:רבדה ותוא אל םיבתכנו
'ע-'ה-'א
'כ-'ח
כ-'ק
'ו-'ב
'ת-'ט
םינייפאמ
לופיט שרוד
תושעל בושח .1.
העימש תקידב
עמוש דליהש אדוול
לדבהה תא
לופיט שרוד םיתיעל.2.
תרושקת תיאנילק לצא
לומ תואיגשב לופיט .3.
דליל תוארהל ידכ ,הארמ
.הייגהב לדבהה תא
ץורעה תא ףיסוהל
םיצורעל יתטסניקה
.יתוזחהו יתעימשה
לופיט שרוד
תרבוח שי .1
תדחוימ תילוכשא
שומישה תויתואל
"ב'לכו ה'שמ" :תארקנש
רינש תינגד םג .2
.ןהב תלפטמ "אורקל חוכ"ב

לוכי לופיטה
םידליל רוזעל
המנפה םהל ןיאש
לש תיביטאוטניא
.הפשה יקוח
:הדובע תורבוח שי
הבשחמב ביתכ"1.
ףיש 'רד לש "הליחת
יבצ-רה 'בגו
הדובעיפדו תורבוח .2
.תויטהו םילימ תוחפשמ לע
.לופיט שרוד
לופיט יגוס ינש
הלימה תדרפה דומיל .1
שי רשאכו ,םילילצל
תועונת םע םילילצ
קרושו םלוח קיריח חתפ-
'י 'ו 'ה תויתוא ףיסוהל
הביתכה יקוח תרזעב
:רינש תינגד לש
ביתכ"ו."אורקל חוכה"
ףיש 'רד "הליחת הבשחמב
.יבצ-רה ילרישו
.לגנא תור תטיש.2
םיעמשנש םילילצ
םיבתכנו רבדה ותוא
:רבדה ותוא אל
'ע-'ה-'א
'כ-'ח
כ-'ק
'ו-'ב
'ת-'ט
אל ללכ ךרדב
.לופיט שרוד
בצקב דמול דלי לכ
,בותכל ךיא ולש
.תיארנ הלימה ךיא רמולכ
חתפלו רוזעל רשפא
('ד-'ג תותכמ) תועדומ
םילימ תוחפשמ .1:י"ע
םישרש .2
תא בותכל הסני דליהש .3
הלגיו םינפוא המכב הלימה
הלימה תנומת .ול הארנ יכה המ
.ןורכיזב תאצמנ
לופיט
- תומלענ תואיגשה
םידלי לצא םג
העימש ייוקל
םיריכמ םה רשאכ
.םילימה תא
רחאל תומלענ
.דומיל
עייסמ לופיטה
תואיגש תדרוהב
.הפשה יקוח לש
רגובמ ליגב
תאז םידמול
ןושל ירועישב
.(םילקשמו םינינב)
םידליל תוינייפוא
.הדימל ייוקל םע
תומלענ תואיגשה
תמר יפל , הגרדהב
.לופיטה תדימו יוקילה
םידליה בור
תואיגש םע םיבתוכ
דחא לכ .הז גוסמ
.ולש בצקב רבגתמ
תומלענ ןה בורל
.'ו התכ דע
טעמ םג שיו)
.(תואיגש םע םירגוב
 
לטל הדות *
םולש-שיא
:תפסוה לע
."תופסותה ינרוצ"

ביתכה תואיגש תלבט
איבל תיגח: הבתכ